Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik informatike i računarstva Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA” u Velika Plana (Poslato na 16-03-2023)

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA”
11320 Velika Plana
Bulevar despota Stefana 40
Nastavnik informatike i računarstva
USLOVI: Potrebno je da kandidat ima državlјanstvo Republike Srbije, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo, propisano članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj: 88/2017, 27/2018 - dr.zakoni 10/2019, 27/2018 - dr.zakoni, 6/2020i 129/2021, dalјe: Zakon), da ima odgovarajuće obrazovanje: kandidati za radno mesto nastavnik, treba da ispunjavaju uslove iz člana 140 Zakona –što znači da treba da poseduju odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na: studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembara 2005. godine, a izuzetno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem, pod uslovom da je traženo obrazovanje stekao na jeziku na kome se ostvaruje taj rad po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, da nastavnik iz stava 1člana 140 Zakona, obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona (obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova), je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Potrebno je da kandidat ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja, propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 i 15/2022). Kandidati, treba da dostave originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata (obavezno): popunjen prijavni formular objavlјen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i da ga zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostave
Školi u roku od osam dana od dana objavlјivanja konkursa; diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državlјanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih; olbu za prijem u radni odnos; kraću biografiju; dokaz o neosuđivanosti za navedena krivična dela, propisana članom 139stav 1 tačka 3) Zakona; dokaz da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i nije pokrenuta istraga; dokaz da se protiv kandidata ne vodi postupak za zaštitu od diskriminacije; izabrani kandidat je u obavezi da lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstevnoj sposobnosti, dostavi pre zaklјučenja ugovora o radu. Psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, vrši nadležna služba za zapošlјavanje, pre zaklјučenja ugovora o radu. Fotokopije dokumenata koja nisu overena od nadležnog organa neće se uzimati u obzir. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Popunjen prijavni formular sa odgovarajućim dokazima (dokumentacijom), podnose se u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa, u publikaciji „Poslovi“, na adresu: Osnovna škola „Sveti Sava” Velika Plana, Bulevar despota Stefana br. 40, 11320 Velika Plana, sa naznakom „Za konkurs”. Kontakt za informacije je 026/516-021, lice Suzana Ristić, sekretar škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA”


Pregledano: 885 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters