0

Aplikacija

Nastavnik biologije na određeno vreme, za 70% radnog vremena, radi zamene odsutnog zaposlenog preko Puno radno vreme

na EKONOMSKA ŠKOLA u Niš (Poslato na 16-03-2023)

EKONOMSKA ŠKOLA
18000 Niš, Majakovskog 2
Nastavnik biologije na određeno vreme, za 70% radnog vremena,
radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme: odgovarajuće obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ili drugo obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine: profesor biologije; diplomirani molekularni biolog i fiziolog; diplomirani biolog; profesor biologije - hemije; diplomirani profesor biologije i hemije; diplomirani biolog za ekologiju i zaštitu životne sredine; diplomirani biolog, smer zaštita životne sredine; diplomirani biolog zaštite životne sredine; diplomirani biolog - ekolog; diplomirani profesor biologije; diplomirani profesor biologije - master; diplomirani biolog - master; diplomirani molekularni biolog - master; diplomirani profesor biologije - hemije - master; master biolog; master profesor biologije. Lice koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije biologije; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavu na konkurs dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je dostupan u delu: Novo na sajtu, na adresi: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; kratku biografiju (CV); diplomu o završenom odgovarajućem obrazovanju (kandidati koji su stekli akademsko zvanje master dostavlјaju i overenu fotokopiju diplome sa osnovnih akademskih studija); izvod iz podataka kaznene evidencije nadležne policijske uprave (kaznena evidencija se vodi kod policijskih uprava prema mestu rođenja kandidata – ne starije od šest meseci); uverenje o državlјanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o znanju srpskog jezika ukoliko je obrazovanje stečeno na drugom jeziku; lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest meseci (dokaz podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu). Dokumenta se dostavlјaju u originalu ili overenoj fotokopiji ne starijoj od 6 meseci. U skladu sa članom 154 stav 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Škola će minimum ličnih podataka kandidata ustupiti Nacionalnoj službi za zapošlјavanje-Filijala Niš radi psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima, jer je ista uslov za zasnivanje radnog odnosa. Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti Ekonomskoj školi u Nišu, ulica Majakovskog broj 2, sa naznakom „Za konkursnu komisiju za prijem u radni odnos na radnom mestu- nastavnik biologije” u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Kao dan predaje dokumenata smatra se dan predaje pošti (pečat pošte).


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 227 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters