0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OŠ “IVO ANDRIĆ” u Niš (Poslato na 16-03-2023)

OŠ “IVO ANDRIĆ”
18000 Niš, Branka Bjegovića bb.
Nastavnik razredne nastave
USLOVI: da ima odgovarajuće obrazovanje - visoko obrazovanje: profesor razredne nastave, profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učitelјskom školom, profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu, master učitelј, diplomirani učitelј – master, profesor razredne nastave i likovne kulture za osnovnu školu; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju; da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati su dužni da prilože odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost propisanih uslova, i to: kratku biografiju (CV); overen prepis/overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državlјanstvu (ne starije od šest meseci) original ili overenu fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih izdat na propisanom obrascu sa hologramom (original ili overena fotokopija); uverenje o neosuđivanosti (ne starije od šest meseci) original ili overenu fotokopiju; potvrdu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o nepostojanju diskriminatornog ponašanja ne stariju od 6 meseci original ili overena fotokopija; dokaz o radnom iskustvu kandidata, ukoliko poseduje radno iskustvo - listing iz Fonda PIO (ne starije od šest meseci), dokaz o znanju srpskog jezika podnose samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Kandidat koji bude izabran, pre zaklјučenja ugovora o radu dostavlјa uverenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest meseci. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim, popunjenim i potpisanim formularom dostavlјaju školi na adresu OŠ „Ivo Andrić“ Niš, Branka Bjegovića bb. 18000 Niš, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju. Neblagovremene, nerazumlјive i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole telefon: 018/585-500.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “IVO ANDRIĆ”


Pregledano: 741 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters