0

Aplikacija

Čistačica na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, za rad u matičnoj školi Puno radno vreme

na OŠ “SVETOZAR MARKOVIĆ” u Leskovac (Poslato na 16-03-2023)

OŠ “SVETOZAR MARKOVIĆ”
16000 Leskovac, Leskovački odred 6 tel. 016/243-244, 060/0148-142
Čistačica
na određeno vreme radi zamene odsutnog
zaposlenog preko 60 dana, za rad u matičnoj školi u Leskovcu
USLOVI: Osnovna škola. Kandidati treba da poseduju i odgovarajuće obrazovanje-osnovno obrazovanje; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, koji u štampanoj formi dostavlјa školi (pored traženih podataka upisati i kontakt podatke: adresu, kontakt telefon, imejl adresu). Uz prijavni formular kandidat je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju u originalu ili overenoj fotokopiji: svedočanstvo o stečenom osnovnom obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih (na obrascu sa hologramom); uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz kaznene evidencije policijske uprave, kao dokaz o neosuđivanosti; potvrdu da za kandidata nije, u skladu članom 139 stav 1 tačka Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja utvrđeno diskriminatorno ponašanje koju izdaje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti (zahtev za izdavanje potvrde upućuje se Povereniku na adresu Bulevar kralјa Aleksandra 84, 11000 Beograd, ili putem mejla: poverenik@ravnopravnost.gov.rs); dokaz o znanju srpskog jezika (obavezno za kandidate koji nisu odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Pre zaklјučenja ugovora o radu izabrani kandidat dostavlјa lekarsko uverenje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene, nerazumlјive i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Konkurs sprovodi Konkursna komisija koju određuje direktor posebnim rešenjem. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati se u roku od osam dana upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste u prostorijama OŠ „Svetozar Marković” Leskovac, Leskovačkog odreda br. 6, 16000 Leskovac. Kandidati se o datumu i vremenu obavlјanja razgovora obaveštavaju putem e mail adrese, odnosno broja telefona (ukoliko nemaju imejl adresu), koje su naveli u svojoj prijavi. Komisija sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i dostavlјa je direktoru škole u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dostavlјanja obrazložene liste kandidata. Kandidat nezadovolјan rešenjem o izboru kandidata može da podnese žalbu Školskom odboru, u roku od osam dana od dana dostavlјanja rešenja. Školski odbor o žalbi odlučuje u roku od petnaest dana od dana podnošenja žalbe. Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da, pod nadzorom ovlašćenog lica u školi, pregleda svu konkursnu dokumentaciju, u skladu sa zakonom. Ako po konkursu ne bude izabran nijedan kandidat, raspisaće se novi konkurs u roku od osam dana. Adresa za podnošenje prijava: Osnovna škola „Svetozar Marković” Leskovac, ul. Leskovačkog odreda br. 6, 16000 Leskovac. Informacije na telefon: 016/243-244; 060/0148-142.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “SVETOZAR MARKOVIĆ”


Pregledano: 253 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters