0

Aplikacija

Vaspitač 2 izvršioca Puno radno vreme

na PU „MILKA DIMANIĆ” u Vlasotince (Poslato na 16-03-2023)

PU „MILKA DIMANIĆ”
Vlasotince
Vaspitač
2 izvršioca
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove za prijem u radni odnos iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: 1. visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine- vaspitač, u skladu sa zakonom, na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili odgovarajuće više obrazovanje; 2. posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3. neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i zakrivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. posedovanje državlјanstva Republike Srbije; 5. znanje srpskog jezika i jezika na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Uz odštampani prijavni formular i kratku biografiju kandidati za radno mesto vaspitača, na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom dostavlјaju i overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenom obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih, original ili overenu kopiju, uverenje o državlјanstvu, original ili overenu kopiju ne starije od šest meseci; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od šest meseci, dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se izvodi vaspitno obrazovni rad (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, podnosi se pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Svojeručno potpisane prijave sa kontakt podacima i sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom ili predati lično na adresu: Predškolska ustanova „Milka Dimanić” Vlasotince, Ul. 12. brigade br. 34, 16210 Vlasotince sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos”. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Kandidati koji ne budu izabrani dokumentaciju mogu preuzeti kod sekretara. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara i preko telefona 016/875-425.
tavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela davanja i primanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sakciju i za koje nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, u skladu sa zakonom; da poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje i to: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.9.2005. ili obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.9.2005. godine; da ispunjava uslove iz člana 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da ima obrazovanje iz psiholoških pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (smatraće se da kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit ima obrazovanje iz člana 142 stav. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dokaz se dostavlјa pri zaklјučenju ugovora o radu); da znaju srpski jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampan obrazac prijavnog formulara, kandidati dostavlјa: kratku biografiju; original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju - kandidat koji ima visoko obrazovanje na studijama drugog stepena dostavlјa overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih studija; dokaz o posedovanju državlјanstava Republike Srbije), original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja visokoškolske ustanove o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije ili potvrdu, odnosno uverenje visokoškolske ustanove da kandidat ispunjava uslove iz člana 142 st. 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; uverenje o neosuđivanosti kandidata za navedena krivična dela utvrđena članom 139 st. 1 tačka 3 ZOSOV (uverenje iz MUP-a, original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); dokaz da kandidat nije pod istragom uverenje iz suda da protiv kandidata nije sprovedena istraga, niti krivični postupak (original ili overena fotokopiju, ne starija od 6 meseca); dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tom jeziku). Lekarsko uverenje o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciju „Poslovi”. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Osnovna škole: „ Božidar Milјković”, Gornji Prisjan, 16212 Svođe ili neposredno u sekretarijatu škole, sa naznakom „Za konkurs”. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije mogu se dobiti na broj telefona 010/2689-200


Pregledano: 165 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters