0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave engleskog jezika sa 98,89% radnog vremena, na određeno vreme, radi zame Puno radno vreme

na OŠ “PETAR TASIĆ” u Leskovac (Poslato na 16-03-2023)

OŠ “PETAR TASIĆ”
16000 Leskovac, Vlajkova 24 tel. 016/212-701
Nastavnik predmetne nastave engleskog jezika
sa 98,89% radnog vremena, na određeno
vreme, radi zamene zaposlene preko 60 dana,
do njenog povratka sa porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme. Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- odluka US, 113/17 i 95/18) treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018dr. Zakon i 10/2019, dalјe Zakon, 6/2020 i 129/2021), i da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Uz prijavu, sa kratkom biografijom, priložiti: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne stariji od šest meseci); dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi (dokaz dostavlјa kandidat samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu). Napomena: u skladu sa čl. 154 i 155 kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i fotokopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnog organa, neće se razmatrati. Prijave na konkurs dostaviti lično ili poštom na adresu škole: OŠ „Petar Tasić” Leskovac, Vlajkova 24, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa, s naznakom „Za konkurs”. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavlјivanja. Odluku o izboru kandidata konkursna komisija će doneti u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.


Pregledano: 185 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters