Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Naučni saradnik u Odseku za naučnoistraživački rad, na određeno vreme, Službe za naučnoistraživački Puno radno vreme

na INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“ u Beograd (Poslato na 21-03-2023)

INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“

INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME
„TORLAK“

Naučni saradnik
u Odseku za naučnoistraživački rad, na određeno vreme, Službe za naučnoistraživački rad, sa probnim radom

Opis poslova:
• učestvuje u procesu rada u organizacionoj jedinici, u skladu sa godišnjim Planom naučnoistraživačkog rada i petogodišnjim Programom naučnoistraživačkog rada Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”,
• učestvuje u realizaciji svih vidova eksperimentalnog rada u Odseku,
• organizuje proces rada u organizacionoj jedinici, u skladu sa planom rada organizacione jedinice,
• radi na kreiranju, rukovođenju i organizovanju naučnoistraživačkih projekata i projektnih zadataka,
• predlaže uvođenje novih metoda u naučnoistraživačkom radu,
• rukovodi timovima saradnika na realizaciji naučnih projekata,
• učestvuje u planiranju razvojnih projekata usklađenih sa strateškim planom razvoja Instituta,
• obaveštava naučnu javnost o postignutim rezultatima (publikacije),
• rukovodi izradom master teza i doktorskih disertacija,
• učestvuje u radu organizacionih i naučnih odbora naučnih sastanaka i kongresa,
• podnosi izveštaje o radu neposrednom rukovodiocu,
• učestvuje u izradi plana rada organizacione jedinice,
• učestvuje u izradi i sprovođenju Standardnih operativnih procedura (SOP-ova),
• učestvuje u planiranju i izradi dokumentacije, njenim izmenama i dopunama, u skladu sa propisima koji regulišu naučnoistraživačku delatnost,
• učestvuje u izradi i realizaciji godišnjeg plana i programa obuke zaposlenih u organizacionoj jedinici,
• vodi i popunjava dokumentaciju iz delokruga rada organizacione jedinice,
• vrši kontrolu dokumentacije o opremi, evidenciju korišćenja i čišćenja opreme,
• prati sprovođenje procedura koje se izvode u organizacionoj jedinici,
• predlaže poboljšanja kvaliteta, efkasnosti i produktivnosti u radu organizacione jedinice neposrednom rukovodiocu,
• radi u sklopu timova koje određuje direktor Instituta na više nivoa zdravstvene zaštite
• održava dobru radnu atmosferu,
• prati zakonsku regulativu i stručnu literaturu koja mu omogućava da uspešno uradi navedene poslove,
• obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog i/ili višeg rukovodioca,
• za svoj rad odgovoran je Pomoćniku rukovodioca nemedicinske službe u Odseku za naučnoistraživački rad.

Posebni uslovi:
- visoko obrazovanje na studijama trećeg stepena
- stekao je akademski naziv doktora nauka iz oblasti prirodno-matematičkih ili
medicinskih nauka
- ispunjava uslov za izbor u zvanje naučni saradnik prema aktima o postupku sticanja
istraživačkih i naučnih zvanja
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove bliže opisane u tački 1. ovog Oglasa su propisani Zakonom o radu, Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“.

Uz prijavu na oglas kandidati su u obavezi da dostave sledeća dokumenta:
• radnu biografiju, sa bibliografijom,
• očitanu ličnu kartu, odnosno fotokopiju lične karte,
• fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju,
• fotokopiju uverenja o stečenom akademskog nazivu doktora nauka,
• fotokopiju odluke o sticanju naučnog zvanja – naučni saradnik,
• izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime).

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora kandidata za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odsek za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ u cilju sprovođenja postupka zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se ne može koristiti.

Komisija za sprovođenje postupka prijema u radni odnos razmatraće sve blagovremene i uredne prijave.

Kandidati koji su dostavili blagovremene i uredne prijave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu u radni odnos (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja i drugo).

O izboru kandidata odlučuje direktor Instituta.

Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Kandidati će o Odluci o izboru kandidata ili obustavi javnog konkursa biti obavešteni na internet stranici Instituta „Torlak“ u delu Oglasi/Konkursi, koja će istovremeno biti objavljena i na Oglasnoj tabli Instituta „Torlak“, čime će se smatrati da su svi kandidati obavešteni o ishodu javnog konkursa.

Zainteresovani kandidati prijave podnose lično ili putem pošte na adresu:
Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“
Vojvode Stepe broj 458, 11152 Beograd
sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“


Pregledano: 219 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters