Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za izbor u zvanje vanredni profesor na određeno vreme od pet godina, ili redovni profesor Puno radno vreme

na MAŠINSKI FAKULTET u Niš (Poslato na 23-03-2023)

MAŠINSKI FAKULTET
18000 Niš, Aleksandra Medvedeva 14
1) Nastavnik za izbor u zvanje vanredni profesor na određeno vreme od pet godina, ili redovni profesor na neodređeno vreme, za užu naučnu oblast Proizvodni sistemi i tehnologije 2) Nastavnik za izbor u zvanje docent za užu naučnu oblast Termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. Opšti uslovi konkursa propisani su članom 24 stav 1 Zakona o radu i članom 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju. Posebni uslovi konkursa za radno mesto pod rednim brojem 1: propisani su članom 74 stav 8 i stav 10 Zakona o visokom obrazovanju, članom 165 stav 8 i stav 10 Statuta Univerziteta u Nišu („Glasnik Univerziteta u Nišu” 8/2017) i članovima 27, 28 i 29 Bližih kriterijuma za izbor u zvanja nastavnika („Glasnik Univerziteta u Nišu” 3/2017). Posebni uslovi konkursa za radno mesto pod rednim brojem 2: propisani su članom 74 stav 6 Zakona o visokom obrazovanju, članom 165 stav 6 Statuta Univerziteta u Nišu („Glasnik Univerziteta u Nišu” 8/2017) i članovima 25. i 26 Bližih kriterijuma za izbor u zvanja nastavnika („Glasnik Univerziteta u Nišu” 3/2017). Dekan fakulteta će svim učesnicima ovog konkursa obezbediti mogućnost održavanja pristupnog predavanja, kada je ono Bližim kriterijumima za izbor u zvanja nastavnika predviđeno kao obavezni uslov za izbor u zvanje nastavnika po objavljenom konkursu, na način propisan članom 10 Pravilnika o postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Nišu („Glasnik Univerziteta u Nišu” 5/2022).
OSTALO: Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su u obavezi da Fakultetu dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove iz ovog konkursa i podnose: prijavu; dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (overen prepis diplome doktora nauka i overen prepis diploma o završenim prethodnim nivoima studija); dokaz o pedagoškom iskustavu na visokoškolskoj ustanovi u trajanju od najmanje tri godine (potvrda ili ugovor o radu); biografiju sa bibliografijom i pratećim materijalom; popunjen, odštampan i potpisan obrazac o ispunjavanju uslova za izbor u zvanje nastavnika koji se može preuzeti na web portalu Univerziteta u Nišu: www.npao.ni.ac.rs; uverenje nadležne policijske uprave da protiv kandidata nije izrečena pravnosnažna presuda za krivična dela protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, koje je izdato nakon datuma raspisivanja ovog konkursa; fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitan obrazac čipovane lične karte kandidata. Dokumentaciju kandidati podnose na adresu: Mašinski fakultet u Nišu, Aleksandra Medvedeva 14, Niš. Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremeno prispele prijave i prijave bez kompletne dokumentacije smatraće se neurednim prijavama i neće biti razmatrane, o čemu Fakultet donosi poseban zaključak.


Skoro postavljeni poslovi MAŠINSKI FAKULTET


Pregledano: 430 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters