Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 28-03-2023)

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 22. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a u skladu sa Zaključkom 51 br.112-1703/2023Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja od 28.02.2023.godinei Odluke direktora Gradskog zavodaV-5broj1479 /2 od 27.03.2023. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos I

Oglašava se prijem u radni odnos na NEODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:

1. Jedan (1) izvršilac na radno mesto VIŠI LABORATORIJSKI TEHNIČAR – za rad u Centru za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, Odsek sanitarna mikrobiologija.

Opis posla: obavlja poslove razvrstavanja uzoraka pri prijemu, evidentiranja, unosa podataka iz zapisnika o uzorkovanju i unosa podataka o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima u bazu podataka; obezbeđuje adekvatno čuvanje i distribuciju laboratorijskih uzoraka; obavlja pripremu laboratorijskog prostora i opreme za rad i brine o njihovom održavanju i čuvanju; održava kulture mikroorganizama; obavlja pripremu uzoraka u skladu sa metodama laboratorijskog ispitivanja i učestvuje u procesu pripreme i analize uzoraka za mikrobiološka ispitivanja pod stručnim nadzorom lekara specijaliste; učestvuje u obradi podataka laboratorijskih analiza i izradi odgovarajućih izveštaja; priprema i po potrebi spravlja potrebne reagense i hranljive podloge; vrši kontrolu i vodi zapise o prispelim i utrošenim reagensima, podlogama, testovima i potrošnom materijalu; učestvuje u terenskim mikrobiološkim ispitivanjima; učestvuje u vođenju laboratorijske dokumentacije; učestvuje u upravljanju, razvrstavanju i distribuciji otpada iz procesa rada i vodi zapise o tome; učestvuje u edukaciji kadrova odgovarajućeg stepena i profila; primenjuje dokumenta sistema menaDžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu odgovornog/glavnog tehničara Laboratorije, načelnika Laboratorije i rukovodioca Centra.

Uslovi:

-Visoko obrazovanje medicinske struke:

  • na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
  • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine
– stručni ispit; – licenca; – najmanje 6 meseci u navedenom zvanju.

Dodatni uslov:

Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.
(Iskustvo u primeni standarda ISO 17025, validacija metoda, QC/QA, učešće u međulaboratorijskim ispitivanjima i PT-u za nivo koji zahteva radno mesto; Praktično laboratorijsko iskustvo za samostalno pripremanje uzoraka za ispitivanje gore navedenih matriksa primenom klasičnih mikrobioloških metoda kao i za pripremu uzoraka za instrumentalne metode za Vidas i Tempo; Praktično laboratorijsko iskustvo za samostalno pripremanje uzoraka voda i hrane za PCR analizu; Iskustvo u kontroli performansi mikrobioloških podloga; Samostalni rad (Word , Excell) na unošenju i obradi podataka).

Poželjno je da kandidati dostave izjavu ustanove u kojoj su stekli iskustvo u radu za gore navedene dopunske uslove.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije ( neoverene ) sledećih dokumenata:

diplomu/uverenje o završenoj višoj medicinskoj školi;
uverenje o položenom stručnom ispitu;
potvrda ili sertifikat o poznavanju rada na računaru;
dokaz o stečenom radnom iskustvu od najmanje 6 meseci u navedenom zvanju;
izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
uverenje o državljanstvu;
fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.

Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.

Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

28.03.2023. – 05.04.2023.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Stari Grad ;
Radno iskustvo:

Više od 6 meseci
Stepen obrazovanja:

Viša škola
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Obrada tabela – Excel(Srednji) – Poželjno; Obrada teksta – Word(Srednji) – Poželjno; Windows(Srednji) – Poželjno; Internet(Srednji) – Poželjno;
Jezik:

Engleski: Čitanje: Srednji(B1); Pisanje: Srednji(B1); Govor: Srednji(B1); – Poželjno
Stepen obrazovanja:

Viša školaSkoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 165 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters