Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač za rad sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „PIONIR” u Jagodina (Poslato na 30-03-2023)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „PIONIR”
35000 Jagodina, Vuka Karadžića 4
Vaspitač
za rad sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje i to: visoko obrazovanje (VII stepen stručne spreme): a) na studijama drugog stepena iz naučne oblasti pedagoških nauka- vaspitač i to: master akademske studije (master vaspitač), nivo 7.1. NOKS-a specijalističke akademske studije (specijalista vaspitač), nivo 7.2. NOKS-a master strukovne studije (strukovni master vaspitač), nivo 7.1. NOKS-a i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine; b) na osnovnim studijama iz naučne oblasti pedagoških nauka – vaspitač, u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, nivo 7.1. NOKS-a obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova odnosno obaveza sticanja navedenog obrazovanja u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos. Sa ili bez položenog ispita za licencu. 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidati su dužni da podnesu prijavu na konkurs na formularu koji se može preuzeti i popuniti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave podnete bez priloženog popunjenog formulara smatraće se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: radnu biografiju (CV) sa adresom prebivališta, kontakt telefonom i imejl adresom; overenu fotokopiju diplome, odnosno diplome i dodataka uz diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o položenom ispitu za licencu- dozvoli za rad (stručni ispit), ukoliko kandidat ima licencu, dokaz da kandidat nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19, 6/20 i 129/21) i to: original ili overena fotokopija uverenja osnovnog i višeg suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti je podignuta optužnica, odnosno da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i nije pokrenuta istraga (ne starije od 6 meseci), original uverenja iz kaznene evidencije izdato od strane nadležne policijske uprave MUP-a original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije original; dokaz o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (podnosi kandidat koji nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, potrebno je da dostavi uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove koje izdaje visokoškolska ustanova); izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac sa hologramom – trajno važenje); fotokopiju lične karte odnosno biometrijski očitanu ličnu kartu, dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji, odnosno prepisu koji mora biti overen u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS”, broj 93/14, 22/15 i 87/18) i ne sme biti starija od šest meseci. Konkurs se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20). Konkurs će sprovesti konkursna komisija koju imenuje direktor. Konkursna komisija će u postupku odlučivanja o izboru kandidata utvrditi ispunjenost uslova za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačiniće listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom. Konkursna komisija će sa kandidatima sa liste obaviti razgovor i u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima doneće rešenje o izboru kandidata. Kandidati koji budu ispunjavali uslove za prijem u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačiniće listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom. Konkursna komisije će sa kandidatima sa liste obaviti razgovor i sačiniće obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i istu dostaviti direktoru u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima.Direktor donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavlјanja obrazložene liste.
Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje i to: Visoko obrazovanje i to: na osnovnim akademskim studijama iz naučne oblasti ekonomskih nauka u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, diplomirani ekonomista – 6.2 NOKS-a, odnosno specijalističkim strukovnim studijama iz naučne oblasti ekonomskih nauka – specijalista strukovni ekonomista po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine nivo 6.2 NOKS-a; na osnovnim studijam iz naučne oblasti ekonomskih nauka, u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, nivo 7.1. NOKS-a master akademske studije-master ekonomista – nivo, 7.1. NOKS-a specijalistične strukove studije- specijalista strukovni ekonomista –nivo 7.1. NOKS-a. Dodatna znanja /ispiti / radno iskustvo: znanje rada na računaru; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje: 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidati su dužni da podnesu prijavu na konkurs na formularu koji se može preuzeti i popuniti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave podnete bez priloženog popunjenog formulara smatraće se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje.Uz prijavu na konkurs kandidat treba da pri loži: radnu biografiju (CV) sa adresom prebivališta, kontakt telefonom i imejl adresom; overenu fotokopiju diplome, odnosno diplome i dodataka uz diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi; dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni i 10/19, 6/20 i 129/21) i to: uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i nije pokrenuta istraga i uverenje iz kaznene evidencije izdato od strane nadležne policijske uprave MUP-a: orginal ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac sa hologramom – trajno važenje); fotokopiju lične karte odnosno biometrijski očitanu ličnu kartu Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu.Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji, odnosno prepisu koji mora biti overen u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS”, broj 93/14, 22/15 i 87/18) i ne sme biti starija od šest meseci. Konkurs se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20). Konkurs će sprovesti konkursna komisija koju imenuje direktor. Konkursna komisija će u postupku odlučivanja o izboru kandidata utvrditi ispunjenost uslova za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačiniće listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom. Konkursna komisija će sa kandidatima sa liste obaviti razgovor i u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima doneće rešenje o izboru kandidata. Kandidati koji budu ispunjavali uslove za prijem u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačiniće listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom. Konkursna komisije će sa kandidatima sa liste obaviti razgovor i sačiniće obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i istu dostaviti direktoru u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Direktor donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavlјanja obrazložene liste.
OSTALO: Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se razmatrati. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijavom na konkurs kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe sprovođenja zakonom predviđenog postupka – konkursa za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem u radni odnos za radno mesto ____“. Prijave se mogu podneti putem preporučene pošilјke na adresu: Predškolska ustanova „Pionir” Jagodina, Vuka Karadžića 4, 35000 Jagodina ili lično sekretaru u upravnoj zgradi ustanove u Sutjeskoj broj 21, radnim danima od 9.00 do 15.00 časova u toku trajanja roka za podnošenje prijava na konkurs. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara predškolske ustanove radnim danima od 9.00 do 14.00 časova, lično ili putem telefona broj 035/8226-630.Pregledano: 1146 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters