Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave biologija sa 10% radnog vremena, na određeno vreme, radi zamene odsutne Puno radno vreme

na SREDNјA ŠKOLA “SVETI TRIFUN” SA DOMOM UČENIKA u Aleksandrovac (Poslato na 30-03-2023)

SREDNјA ŠKOLA “SVETI TRIFUN” SA DOMOM UČENIKA
37230 Aleksandrovac, Kruševačka 8-10 tel. 037/3751-117
Nastavnik predmetne nastave biologija sa 10% radnog vremena, na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlene, sa
porodilјskog odsustva i odsustva sa rada, radi nege deteta
USLOVI: da kanidat ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Sl. glasnik RS” br. 4/2022, 14/2022, 15/2022), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS” br. 4/2022, 14/2022, 15/2022), stečeno: 1) na studijama drugog stepena master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije (studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne ili transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka-u kom slučaju je neophodna završenost studija prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući premet odnosno grupu predmeta; ili 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Pored napred navedenih uslova, potrebno je da svi kandidati ispunjavaju opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18) i posebne uslove propisane u članu 139 i članu br. 140 Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 129/2021); da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da poseduje znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, iza koje nije, u skladu sa Zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: popunjen i odštampan prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje (overenu fotokopiju diplome, svedočanstva ili uverenja); dokaz da je državlјanin Republike Srbije (uverenje o državlјanstvu i izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 meseci – originali ili overene fotokopije); dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokaz da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, iza koje nije, u skladu sa Zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz MUP-a ne starije od 6 meseci – original ili overena fotokopija). Napomena: dokaz da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole i koja će utvrditi ispunjenost uslova za prijem kandidata u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od prijema rezultata psihološke procene. Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima i donosi obrazloženu listu kandidata u roku od 8 dana od obavlјenog razgovora sa kandidatima koju dostavlјa direktoru. Direktor donosi rešenje o izabranom kandidatu u roku od osam dana od dana od dostavlјene Obrazložene liste kandidata. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave treba dostaviti lično ili poslati na adresu: Srednja škola „Sveti Trifun” sa domom učenika, Kruševačka 8-10, 37230 Aleksandrovac. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i preko telefona 037/3751-117.


Pregledano: 698 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters