Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač 2 izvršioca Puno radno vreme

na JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA “BOŠKO BUHA” u Vrbas (Poslato na 30-03-2023)

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA “BOŠKO BUHA”
21460 Vrbas, Dragana Grubića 8 tel. 021/705-100
Vaspitač
2 izvršioca
USLOVI: 1) odgovarajuće obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 07.oktobra 2017.godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10 septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; 3) neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državlјanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
Spremačica
USLOVI: 1) osnovno obrazovanje; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost; 3) neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državlјanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: dokaz o ispunjenosti uslova iz tač. 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave slati na gore navedenu adresu, sa naznakom “Za konkurs”, ili lično, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati.


Skoro postavljeni poslovi JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA “BOŠKO BUHA”


Pregledano: 902 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters