Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto operater za informatičku i tehničku podršku, u zvanju referent Odsek za tehničku podršk Puno radno vreme

na UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA u Beograd (Poslato na 05-04-2023)

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
Na osnovu čl. 54 i 55 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), člana 9 stav 1, čl. 10, čl. 11, 12 st. 1 i 2 i čl. 13 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 2/19 i 67/21) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-1506/2023 od 28. februara 2023. godine, oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26.
II Radna mesta koja se popunjavaju:
1. Radno mesto operater za informatičku i tehničku podršku, u zvanju referent Odsek za tehničku podršku, Odelјenje za sistemsko-tehničku podršku, Sektor za informatičku podršku
1 izvršilac
Opis poslova: pruža informatičku i tehničku pomoć korisnicima; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu računarske i mrežne opreme, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu informacionog, sistemskog softvera, baza podataka, korisničkih aplikacija; stara se o administraciji operativnih sistema i domenskih naloga kod korisnika, priprema izveštaje o izvršenoj podršci i vodi evidenciju vezano za poslove instalacije, održavanja i servisiranja računarske i komunikacione opreme; održava komunikacione ormare i mrežnu opremu koja se nalazi u njima, vrši popravke mrežnih priklјučaka i vrši zamenu i postavlјanje mrežnih kablova; pruža tehničku i stručnu podršku korisnicima u državnim organima u pripremi i realizaciji video prezentacija; obavlјa druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Obrazovanje stečeno u srednjoj školi informatičkog ili tehničkog smera, radno iskustvo u struci od najmanje dve godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
2. Radno mesto za podršku u postupcima centralizovanih javnih nabavki, u zvanju mlađi savetnik
Odsek za centralizovane javne nabavke, Odelјenje za javne nabavke, Sektor za pravne i administrativne poslove 1 izvršilac
Opis poslova: učestvuje u pripremi predloga odluka, rešenja, ugovora, obaveštenja, i drugih akata u postupku sprovođenja centralizovane javne nabavke; prikuplјa i priprema podatke za izradu izveštaja o dodelјenim ugovorima i stara se o rokovima za zaklјučenje tih ugovora; učestvuje u radu komisije za javne nabavke i stara se o tačnosti i ispravnosti dokumentacije koje se odnosi na pripremu i sprovođenje postuka javne nabavke; stara se o blagovremenom pribavlјanju i validnosti sredstava finansijskog obezbeđenja; obavlјa druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit za službenika za javne nabavke, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
3. Radno mesto za stručne poslove javnih nabavki, u zvanju samostalni savetnik Odsek za javne nabavke radova, Odelјenje za javne nabavke, Sektor za pravne i
administrativne poslove 1 izvršilac
Opis poslova: priprema odluke i akte koje naručilac donosi u postupcima javnih nabavki radova; priprema konkursnu dokumentaciju; sprovodi postupak javne nabavke radova, učestvuje u radu komisije za javnu nabavku, priprema oglase o javnoj nabavci; dostavlјa pozive privrednim subjektima, vrši pregled i stručnu ocenu ponuda, sačinjava izveštaje o stručnoj oceni ponuda, predlog odluke o dodeli ugovora ili obustavi postupka; sačinjava ugovore o javnim nabavkama, postupa i sačinjava predlog odluke po zahtevu za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Uprave; sprovodi postupak otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine; obavlјa druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit za službenika za javne nabavke, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
4. Radno mesto za podršku poslova kontrole, planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja ugovora o javnim nabavkama, u zvanju mlađi savetnik
Grupa za kontrolu, planiranje, sprovođenje postupka i izvršenja ugovora o javnim nabavkama, Odelјenje za javne nabavke, Sektor za pravne i administrativne poslove 1 izvršilac
Opis poslova: učestvuje u ispitivanju tržišta i učestvuje u izradi izveštaja; prati ugovore vremenski i vrednosno i učestvuje u izradi izveštaja; učestvuje u kontroli kriterijuma za dodelu ugovora sa stanovišta opravdanosti; stara se o blagovremenom pribavlјanju i validnosti sredstava finansijskog obezbeđenja; obavlјa druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
5. Radno mesto za praćenje poslova opremanja prostora, u zvanju savetnik
Odsek za inženjersko građevinske poslove, Odelјenje za investicionu izgradnju i adaptaciju objekata, Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje 1 izvršilac
Opis poslova: učestvuje u obradi podataka o realizaciji investicionih poslova iz delokruga Odseka koji se odnose na poslove opremanja prostora, izrade i nabavke nameštaja; prati i predlaže potrebe za izvođenjem radova na opremanju prostora, izradi i nabavci nameštaja na objektima, procenjuje njihovu vrednost i prati realizaciju radova; izrađuje obaveštenja, sarađuje sa državnim organima i predlaže mere vezane za njihove potrebe i koordinira realizaciju sa krajnjim korisnikom; vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova, kontrolu dinamike realizacije projekata na terenu i stara se o izvršenju dinamičkih planova; učestvuje u izradi dokumentacije u postupcima javnih nabavki vezanim za realizaciju nabavke nameštaja i projekata opremanja; obavlјa druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti šumarstva na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
III Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26.
IV U izbornom postupku proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije: za izvršilačka radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4 i 5 proveravaju se: • organizacija i rad državnih organa Republike Srbije – proveravaće se putem testa,
• digitalna pismenost – proveravaće se praktičnim radom na računaru,
• poslovna komunikacija – proveravaće se pisanom simulacijom.
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabelarne kalkulacije), ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i važeći sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravlјanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
Posebne funkcionalne kompetencije:
Za izvršilačko radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – Informatički poslovi (TCP-IP i DNS), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta (Održavanje hardvera i softvera u Sektoru za informatičku podršku), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Za izvršilačko radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – Poslovi javnih nabavki (Metodologija za pripremu dokumentacije o nabavci u postupku javnih nabavki), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o načinu planiranja, sprovođenja javne nabavke i praćenju izvršenja ugovora o javnoj nabavci), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta (Procedura za postupak javne nabavke), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Za izvršilačko radno mesto pod rednim brojem 3:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – Poslovi javnih nabavki (Metodologija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku), proveravaće se putem simulacije (pisano). Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta (Procedura za postupak javne nabavke), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Za izvršilačko radno mesto pod rednim brojem 4:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – Poslovi javnih nabavki (Metodologija za pripremu dokumentacije o nabavci u postupku javnih nabavki), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta (Dinarska vrednost evropskih pragova), proveravaće se putem simulacije (pisano). Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta (Procedura za postupak javne nabavke), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Za izvršilačko radno mesto pod rednim brojem 5:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – Stručno-operativni poslovi (Postupak izrade stručnih nalaza), proveravaće se putem simulacije (pisano). Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji), proveravaće se putem simulacije (pisano). Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta (Investicije), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Ponašajne kompetencije: za izvršilačka radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4 i 5 proveravaju se: upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet.
Navedene ponašajne kompetencije proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.
Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa konkursnom komisijom (usmeno).
V Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Prijave na konkurs šalјu se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za javni konkurs“.
VI Lica zadužena za davanje obaveštenja u vezi javnog konkursa: Danijela Marković i Mila Levajac, tel. 011/3616-310, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, od 9.00 do 12.00 časova.
VII Opšti uslovi za zaposlenje: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
VIII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
IH Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima i Uprave za zajedničke poslove republičkih organa ili u štampanoj verziji na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26.
Uredno popunjen, potpisan i odštampan Obrazac prijave dostavlјa se na adresu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za javni konkurs“.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodelјenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravlјanje kadrovima
(https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odelјku „Obrazac prijave“.
Za radno mesto pod rednim brojem 2 i 3 pored navedenih dokaza uz obrazac prijave kandidat dostavlјa i sertifikat za službenika za javne nabavke, odnosno dokaz o položenom stručnom ispitu za službenika za javne nabavke u originalu ili overenoj fotokopiji od nadležnog organa.
H Dokazi koji prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu.
Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijavnim kancelarijama u osnovnim sudovima, odnosno u opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izvričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava* u obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
XI Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavlјaju na adresu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koje se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz koji se vidi na kojim poslovima, u kom periocu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koje konkurišu.
XII Trajanje radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Shodno članu 9 Zakona o državnim službenicima, kojim je propisano da su kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provera kompetencija.
XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 27.04.2023. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravlјanje kadrovima, u Palati „Srbija“ Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo), a intervju sa Komisijom će se obaviti u prostorijama Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail), koje navedu u svojim obrascima prijave.
NAPOMENE: Administracija i uprava
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa biće odbačene rešenjem konkursne komisije.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.d. direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa. Ovaj oglas objavlјuje se na oglasnoj tabli i web stranici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa: www.uzzpro.gov.rs, na web stranici Službe za upravlјanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skoro postavljeni poslovi UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA


Pregledano: 430 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters