Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Voditelј slučaja socijalni radnik Puno radno vreme

na CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „8. MAJ“ u Bela Crkva (Poslato na 05-04-2023)

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD „8. MAJ“
26340 Bela Crkva, Dejana Brankova 5 tel. 013/851-165
e-mail: centarbc@gmail.com
Voditelј slučaja socijalni radnik
USLOVI: Kandidati koji se prijavlјuju na oglas moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove: Opšti uslovi: da je kandidat državlјanin RS, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivična dela i da se protiv njega ne vodi istraga.Posebni uslovi predviđeni Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Centra za socijalni rad i Pravilnikom o izmenama istog: visoka stručna sprema VII stepen smer socijalni rad, 1 godina radnog iskustva u struci. Izabrani kandidat je dužan da pre zasnivanja radnog odnosa, dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje traženih poslova, o čemu će biti posebno obavešten. Izabranom kandidatu će ugovorom o radu biti određen probni rad u trajanju najduže do 6 meseci (ugovorom će biti precizirano). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Uz prijavu potrebno je dostaviti: kratku biografiju; izvod iz MKR; fotokopiju LK; uverenje o državlјanstvu; uverenje suda da lice nije osuđivano za krivična dela i da se protiv njega ne vodi istraga; diplomu o stečenom zvanju (original ili overenu fotokopiju); potvrdu o radnom iskustvu u struci. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi“.


Pregledano: 484 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters