Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave matematika sa 66,67%, radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsu Puno radno vreme

na OŠ “BORA STANKOVIĆ” u Vranje (Poslato na 06-04-2023)

OŠ “BORA STANKOVIĆ”
16203 Vučje, 29. novembra 10 tel. 016/3427-124
Nastavnik predmetne nastave matematika
sa 66,67%, radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme u navednom zanimanju. Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl. 139 , 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 i 129/21): 1. da imaju školsku spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državlјanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik.
Čistačica
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: osnovna škola. Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl. 139 , 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 i 129/21): 1. da imaju završeno osnovno obrazovanje; 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državlјanstvo Republike Srbije; 5.
da znaju srpski jezik.
OSTALO: uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; dokaz o stečenom odgovarajućem stepenu i vrsti obrazovanja (overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju); dokaz o posedovanju dozvole za rad nastavnika ili stručnog saradnika (licenca samo za radno mesto nastavnik predmetne nastavematematika), prijava koja ne sadrži dokaz o položenom ispitu za dozvolu za rad neće se smatrati nepotpunom, a izabrani kandidat će biti u obavezi da u zakonskom roku položi ispit za licencu); dokaz o neosuđivanosti po osnovama iz čl. 139 st. 1 tač. 3) Zakona o osnovama sitema obrazovanja i vaspitanja (ne stariji od šest meseci); dokaz o znanju srpskog jezika (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); radnu biografiju. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove ne starije od šest meseci) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi navedeni dokazi se dostavlјaju u originalu ili u overenoj fotokopiji. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave na konkurs zajedno sa potrebnom dokumentacijom se mogu podneti neposredno ili preko pošte na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Dodatne informacije o konkursu kandidat može dobiti na tel.
016/3427-124, od sekretara škole.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “BORA STANKOVIĆ”


Pregledano: 1240 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters