Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Finansijsko materijalni poslovi, u zvanju saradnik Puno radno vreme

na BORSKI UPRAVNI OKRUG BOR u Bor (Poslato na 12-04-2023)

BORSKI UPRAVNI OKRUG BOR
19210 Bor, Moše Pijade 19 tel. 030/422-946
Finansijsko materijalni poslovi, u zvanju saradnik
Odsek za opšte poslove
Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Stručna služba Borskog upravnog okruga, Bor, Ulica Moše Pijade 19.
Opis poslova: Vrši prijem i kontrolu formalne ispravnosti knjigovodstvenih isprava, obrađuje, kontira i priprema za knjiženje knjigovodstvene isprave, unosi podatke u sistem glavne knjige i pomoćne evidencije; proverava ispravnost propisanih obrazaca i vrši kontrolu podataka za isplatu plata i drugih primanja i naknada zaposlenih u Stručnoj službi; stara se o ekonomičnom i namenskom trošenju budžetskih sredstava i izrađuje periodične izveštaje o izvršenju budžeta i usaglašava realizovane obaveze sa odobrenim mesečnim kvotama; sarađuje sa drugim organima u postupku ostvarivanja prava državnih službenika i nameštenika iz oblasti penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja; sačinjava statističke, izveštaje o imovini i druge propisane izveštaje, unosi podatke u registar zaposlenih; vrši obračun naknada, dnevnica i ostalih troškova za službena putovanja državnih službenika i nameštenika u zemlјi i inostrnstvu, kao i obračun naknada za prevoz dravnih službenika i nameštenika; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama odnosno na studijama u trajanju do tri godine, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
Mesto rada: Bor, Moše Pijade 19.
Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa konkursnom komisijom. U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi. Kandidat koji ne ispuni merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka ili se ne odazove pozivu da učestvuje u proveri jedne kompetencije, isklјučuje se iz dalјeg toka izbornog postupka, o čemu će biti obavešten na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
1. organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pisano),
2. digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru),
3. poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pisano).
Napomena: u pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost”, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavlјeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, mogu se naći na sajtu Službe za upravlјanje kadrovima www.suk.gov.rs.
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – za oblast rada finansijsko materijalni poslovi – Budžetski sistem Republike Srbije – pisana provera.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto- relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Zakon o platma državnih službenika i nameštenika i Poseban kolektivni ugovor za državne oragane – provera: pisana – simulacija).
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Borskog upravnog okruga www.borski.okrug.gov.rs.
Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije (upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se putem psihometrijskih testova i putem intervjua baziranog na kompetencijama.
Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za izvršilačko radno mesto: Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na javni konkurs: Obrazac prijave na javni konkurs šalјe se poštom ili predaje neposredno na pisarnici Borskog upravnog okruga, u Boru, Ulica Moše Pijade 19 sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.
Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: zaposleno je u Stručnoj službi Borskog upravnog okruga, telefon: 030/422-946, od 8.00 do 12.00 časova, kontakt@borski.okrug.gov.rs.
Opšti uslovi: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje (publikacija “Poslovi”).
Prijava na javni konkurs: Prijava se vrši na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima (www.suk.gov.rs) i Borskog upravnog okruga (borski.okrug.gov.rs) ili u štampanoj verziji na pisarnici Borskog upravnog okruga, u Boru, Moše Pijde 19. Nakon predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodelјenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja. Napomena: primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravlјanje kadrovima (http://kutak.suk.gov.rs/ vodic-za-kandidate) u odelјku „Obrazac prijave”.
Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: Kandidati prilažu: original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overenu fotokopija uverenja o državlјanstvu; original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overenu fotokopiju dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overenu fotokopiju dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Administracija i uprava
Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka. Dokazi se dostavlјaju na navedenu adresu Stručne službe Borskog upravnog okruga, Moše Pijade 19, Bor. Kandidati koji konkurišu u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci za radno mesto na koje konkurišu. Napomena: više o radnom iskustvu i potvrdi od poslodavca koju je potrebno podneti u okviru konkursne dokumentacije za rad u organima države uprave pogledajte Mapu izbornog postupka na adresi https://kutak. suk.gov.rs/vodic-za-kandidate u odelјku Predaja dokumenata.
Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Članom 9 Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 21.04.2023. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na način koji su naveli u svojim prijavama. Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u prostorijama Službe za upravlјanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Stručne službe Borskog upravnog okruga u Boru, Moše Pijade 19 ili u Službi za upravlјanje kadrovima, u Palati “Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese ili putem telegrama), koje navedu u svojim obrascima prijave.
Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlјa i obrađuje (član 9 stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 10. stav 3). Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju je imenovao načelnik Borskog upravnog okruga. Ovaj konkurs objavlјuje se na internet prezentaciji (borski.okrug.gov.rs) i na oglasnoj tabli Borskog upravnog okruga, na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e- uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje (list “Poslovi”). Termini koji su u ovom oglasu izraženi u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog roda.Skoro postavljeni poslovi BORSKI UPRAVNI OKRUG BOR


Pregledano: 644 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters