Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik biologije sa 40% radnog vremena, na određeno vreme radi zamena zaposlene, do njenog povra Puno radno vreme

na MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR u Bor (Poslato na 13-04-2023)

MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR
19210 Bor, Zeleni bulevar 24 tel. 030/456-022
Nastavnik biologije sa 40% radnog vremena, na određeno vreme
radi zamena zaposlene, do njenog povratka sa
porodilјskog odsustva i odsustva radi nege deteta
USLOVI: VII stepen stručne spreme: profesor biologije; diplomirani molekularni biolog i fiziolog; diplomirani biolog; diplomirani biolog, smer zaštita životne sredine; diplomirani profesor biologije; diplomirani biolog - master; diplomirani biolog zaštite životne sredine; master biolog. Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u školi propisani su čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. strumnim školama. Uz prijavu na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o državlјanstvu (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih; biografiju; uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično de lo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzillanje maloletnog lica (zapuštanje i zapostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i dr.dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije,u skladu sa zakonom,utvrđeno diskriminatorno ponašanje; zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Od dodatnih uslova kandidat mora da: ima propisane uslove i ima dozvolu (licencu)za instruktora vožnje B i C kategorije; da je zdravstveno sposoban, i da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan, za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i dela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivičnaa dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјa ustanovi. Kandidat koji bude izabran u uži izbor, u roku od osam dana upućuje se na psihološku proceni sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Dokaz o ispunjenosti uslova iz čl. 139 stav 1 tačka 2 pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Prijave na konkurs se može predati lično u školi ili slati na adresu: Mašinsko-elektrotehnička škola Bor, 19210 Bor, Zeleni bulevar 24, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi“. Informacije o konkursu se mogu dobiti na telefon 030/456-022. Kandidat će pismenim putem biti obaavešten o ishodu konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Po završetku konkursa primlјena dokumenta se ne vraćaju kandidatu.


Skoro postavljeni poslovi MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR


Pregledano: 441 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters