Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodilјskog odsu Puno radno vreme

na OŠ “IVO LOLA RIBAR” u Aranđelovac (Poslato na 13-04-2023)

OŠ “IVO LOLA RIBAR”
37230 Aleksandrovac, Kruševačka 16 tel. 037/3552-353
Nastavnik srpskog jezika i književnosti na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodilјskog odsustva, u matičnoj školi i u izdvojenom odelјenju u Dobrolјupcima
Nastavnik srpskog jezika i književnosti na određeno vreme, preko 60 dana do povratka
zaposlenog sa funkcije direktora škole, u izdvojenom odelјenju u Laćisledu
USLOVI: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja, koje je predviđeno Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; izvršena psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državlјanstva Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju; nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: dokaz o državlјanstvu original ili overena fotokopija (uverenje o državlјanstvu i izvod iz matične knjige rođenih ne starije oid 6 meseci); overen prepis / fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja original ili overena fotokopija (uverenje iz suda da lice nije pravosnažnom presudom osuđeno i uverenje iz MUP-a da protiv lica nije pokrenut krivični postupak - za oba uverenja važi da nsu starija od 6 meseci). Prijave treba poslati na gore navedenu adresu. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i preko telefona 037/3552-353.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “IVO LOLA RIBAR”


Pregledano: 686 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters