Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OŠ “BORA STANKOVIĆ” u Vučje (Poslato na 13-04-2023)

OŠ “BORA STANKOVIĆ”
16203 Vučje, 29. novembra 10 tel. 016/3427-124
Nastavnik razredne nastave
USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme u navedenom zanimanju. Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl. 139, 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 i 129/21). Uslovi za radno mesto nastavnika razredne nastave; da imaju odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 i 2/22); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državlјanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete; izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci); uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (ne stariji od šest meseci); dokaz o stečenom odgovarajućem stepenu i vrsti obrazovanja (overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju); dokaz o posedovanju dozvole za rad nastavnika ili stručnog saradnika. Prijava koja ne sadrži dokaz o položenom ispitu za dozvolu za rad neće se smatrati nepotpunom, a izabrani kandidat će biti u obavezi da u zakonskom roku položi ispit za licencu; dokaz o neosuđivanosti po osnovama iz čl. 139 st. 1 tač. 3) Zakona (ne stariji od šest meseci); dokaz o znanju srpskog jezika (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); radnu biografiju. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove ne starije od šest meseci) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi dokazi se dostavlјaju u originalu ili u overenoj fotokopiji. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave na konkurs zajedno sa potrebnom dokumentacijom se mogu podneti neposredno ili preko pošte na gore navedenu adresu, sa naznakom “Za konkurs”. Dodatne informacije o konkursu kandidat može dobiti na tel. 016/3427-124 od sekretara škole.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “BORA STANKOVIĆ”


Pregledano: 610 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters