Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave engleski jezik sa 87,78% radnog vremena; Nastavnik predmetne nastave bio Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA „22. OКTOBAR” u Surčin (Poslato na 26-04-2023)

OSNOVNA ŠКOLA „22. OКTOBAR”
11271 Surčin, Maršala Tita 8 tel. 011/8440-511
Nastavnik predmetne nastave engleski jezik
sa 87,78% radnog vremena
Nastavnik predmetne nastave biologija sa 60% radnog vremena Nastavnik predmetne nastave informatika i računarstvo
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017i 95/2018 - autentično tumačenje), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, kao i stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 i 16/2022) i to: članom 3 stav 1 tačka 3 podatačka 1) za nastavnika predmetne nastave – engleski jezik, članom 3 stav 1 tačka 10) za nastavnika predmetne nastave - biologija, članom 3 stav 1 tačka 14) za nastavnika predmetne nastave - informatika i računarstvo. 2) Ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tač. 1), 3)-5) podnose se uz prijavu na konkurs, a iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.
OSTALO: Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, potrebno je da kandidat dostavi sledeću dokumentaciju: kratku biografiju (CV); overen prepis / fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (lica sa zvanjem master dostavljaju i diplomu osnovnih akademskih studija); original ili overenu fotokopiju uverenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da nije osuđivan, ne starije od 6 meseci; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 meseci. Za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku – dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (uverenje o zdravstvenom stanju) prilaže izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Кonkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole, koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Кandidati, koji ispunjavaju uslove u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Кonkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima. Кonkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlja je direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dostavljanja obrazložene liste. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjenosti uslova, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”, lično u sekretarijat škole ili poštom na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Bliža obveštenja o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole na telefon: 011/8440-511. Podaci, koji se prikupljaju biće iskorišćeni samo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).
Čistačica
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017i 95/2018 - autentično tumačenje), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021) i to da kandidat: 1) ima odgovarajuće obrazovanje – osnovna škola; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije.
OSTALO: Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete RS, potrebno je da kandidat dostavi sledeću dokumentaciju: kratku biografiju (CV); overen prepis / fotokopiju diplome (svedočanstva) o stečenom odgovarajućem obrazovanju; original ili overenu fotokopiju uverenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da nije osuđivan ne starije od 6 meseci; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije ne starije od 6 meseci; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 meseci. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Кonkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole, koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Кandidati, koji ispunjavaju uslove u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Кonkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima. Кonkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlja je direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dostavljanja obrazložene liste. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjenosti uslova, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”, lično u sekretarijat škole ili poštom na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Bliža obaveštenja o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole na telefon: 011/8440-511. Podaci, koji se prikupljaju biće iskorišćeni samo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).


Pregledano: 802 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters