Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač 4 izvršioca; Medicinska sestra - vaspitač; Servirka Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAMBI” u Bor (Poslato na 27-04-2023)

PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAMBI”
19210 Bor, Moše Pijade bb. tel. 030/425-160
Vaspitač
4 izvršioca
USLOVI: Kandidat mora da ima: visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko septembra 2005. godine; visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem o čemu kao dokaz prilaže overenu kopiju dippome o stručnoj spremi vaspitača.
Medicinska sestra - vaspitač
USLOVI: Kandidat mora da ima: više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije) na kojima je osposoblјeno za rad sa decom jaslenog uzrasta; srednje obrazovanje u skladu sa posebnim zakonom o čemu kao dokaz prilaže overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi medicinske sestre - vaspitača.
Servirka
USLOVI: Kandidat mora da ima srednje obrazovanje o čemu kao dokaz prilaže overenu kopiju diplome.
OSTALO: Kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: da imaju odgovarajuće obrazovanje; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična depa nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatornsj ponašanje; da imaju državlјanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Uz overenu kopiju diplome kandidati dostavlјaju: prijavni formular koji se preuzima sa internet sajta Ministarsgva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; potpisanu biografiju kandidata; overenu kopiju uverenja o državlјanstvu (da nije starije od 6 meseci); overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original / overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti (da nije sgarije od 6 meseci). Svu navedenu dokumentaciju kandidati dostavlјaju u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji “Poslovi” lično ili na gore navedenu adresu. Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima kandidat pribavlјa pre zaklјučenja ugovora o radu, a dokaz da zna srpski jezik i jezik na kome se osgvaruje vaspitno-obrazovni rad se dostavlјa uz prijavu u slučaju da je odgovarajuće obrazovanje stečeno van teritorije Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti u pravnoj službi predškolske ustanove na broj telefona 030/425-160. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima u nacionalnu


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAMBI”


Pregledano: 1485 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters