Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave nemački jezik; Stručni saradnik – pedagog Puno radno vreme

na OŠ ”RADA MILjKOVIĆ” u Jagodina (Poslato na 27-04-2023)

OŠ ”RADA MILjKOVIĆ”
35000 Jagodina, Kneza Lazara 122 tel. 035/244-452
Nastavnik predmetne nastave nemački jezik
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu kao i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Služeni glasnik RS”, br 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (Službeni glasnik RS- Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/202, 6/2022, 10/2022, 15/2022 i 16/2022) i to da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugov stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske stidije i to: 1) studije drugog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedgoških nauka na osnvnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10 septembra 2005. godine. Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne obalasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Na osnovu pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nstavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, nastavu i druge oblike obrazovno vaspitnog rada na poslovima nastavnika nemačkog jezika može da izvodi: 1. profesor odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost; 2. profesor nemačkog jezika i književnosti; 3. master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnonosno profil glavni predmet, odnosno profil Nemački jezik i književnost; 4 master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnono profil Nemački jezik i književnost). Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama / programima. Jezik, književnost, kultura, modul Nemački jezik i književnost, Nemački jezik. U radni odnos može biti primlјeno lice pod uslovima propisanim zakonom i ako ima psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izre čena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela proltiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje da ima državjjanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju se školi i to uverenje o državlјanstvu Republike Srbije ne starije od 6 meseci izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom) overen prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenje o stečenom odgovarajućiem obrazovanju, dokaz nadležne policijske uprave da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela, nasilјe u porodici oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće za krivično delo primanje mita ili davanje mita a krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode protiv pravnog saobraćaj a i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje ne starije od 6 meseci, dokaz o znanju srpskog jezika na kojem će se ostvarivati obrazovno-vaspitni rad u Školi (osim kandidata koji su dogovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku na kojem će se ostvarivati obrazovno-vaspitni rad u školi radnu biografiju (osim za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos). Lekarsko uverenje da ima psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa zučenicima dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. dokazi o ispunjenosti uslova dostavlјaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati i roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima i obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste. direktor donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave slati na gore navedenu adresu sa naznakom “Za konkurs nastavnik predmetne nastave nemački jezik” ili predati lično sekretarijatu škole, radnim danima od 8.00 do 13.30 časova. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara Škole putem telefona 035/244-452. nepotpune i neblagovremene prijave nečće se uzimati u razmatranje.
Stručni saradnik – pedagog
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu kao i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspianja (“Službeni glasnik RS”“, br, 88/2017, 27/2018, dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS- Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 i 16/2022 i 16/2022 i to da ima odgovarajuće obrazovanje stečeno na studija ma na drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta 2. studije drugog sepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne stručne oblasti ili oblasti pedgoških nauka mora da ima završene studije iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Na osnovu Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, poslove stručnog saradnika-pedgoga mogu da obavlјaju: 1) profesor pedagogije; 2) diplomirani pedagog - opšti smer ili smer školske pedgogije; 3) diplomirani školski pedgog-psiholog; 4) diplomirani pedagog; 5) master pedagog - master; 6) diplomirani pedgog master.U radni odnos može biti primlјeno lice pod uslovima propisanim zakonom i ako ima: psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloleatnog lica ili rodoskrvnuće za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i druih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskimintorno ponašanje da ima državlјanstvo Republike Srbije da zna srpski jezik na kojem se ostvruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet sranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dosavlјaju školi i to: uverenje o državlјanstvu Republike Srbije ne starije od 6 meseci, izvod iz mtične knjige rođenih (sa hologramom) overen prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju, dokaz nadležne policijske uprave da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće za krivično delo primanja mita ili davanja mita za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskiminatorno ponašanje ne starije od 6 meseci, dokaz o znanju srpskog jezika na kojem će se ostvarivati obrazovo vaspitni rad u Školi (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku na kojem će ostvarivati obrazovno-vaspitni rad u školi) radnu biografiju (osim za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos). Lekarsko uverenje da ima psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Dokazi o ispunjenosti uslova dostavlјaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnostri za rad sa učenicima i obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste. Direktor donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave slati na gore navedenu adresu sa naznakom “Za konkurs - stručni saradnik - pedagog” ili predati lično u sekretarijatu škole radnim danima od 8.00 do 13.30 časova. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole putem telefona 035/244-452. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Pregledano: 1036 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters