Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista oftalmologije u specijalističko konsultativnoj službi Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA "SURČIN" u Surčin (Poslato na 28-04-2023)

VD Direktora Doma zdravlja „Surčin “, Ulica Braće Puhalović 12, Surčin, Beograd, na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, Statuta DZ „Surčin“ (član 22.), Izmena Kadrovskog plana Ministarstva zdravlja za Dom zdravlja „Surčin“ broj: 112-01-64/2022-02 od 28.12.2022. godine ,člana 17. tačka 13 Zakona o zdravstvenoj zaštiti,člana 27k stav 1. Zakona o buDžetskom sistemu, Uredbe o postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS broj 159 od 30.12.2020.godine) Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, donosi 9005 Odluku br. 202/2023 od 28.04.2023.godine kojom raspisujeJAVNI OGLASza prijem u radni odnos na određeno vreme

1.Oglašava se potreba za prijem u radni odnos za sledeće poslove:

Doktor medicine specijalista oftalmologije u specijalističko konsultativnoj službi – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Vrsta i stepen stručne spreme
Za poslove Doktor medicine specijalista oftalmologije u specijalističko konsultativnoj službi:

završen Medicinski fakultet (VII-2 stepen stručne spreme)
položen stručni ispit
licenca ili rešenje o upisu u Komoru
položen specijalistički ispit iz oftalmologije


Kandidat je obavezan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:

overena fotokopija diplome
overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
overena fotokopija odgovarajuće licence/ rešenja o upisu u Komoru
original ili overena fotokopija Uverenja da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak ne starije od 6 meseci (uverenje izdaje sud)
ličnu kartu na uvid
kratku biografiju sa obaveznim kontakt podacima (e-mail i (ili) broj mobilnog telefona)


Prijavu i potrebnu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu: Dom zdravlja „Surčin“,Ulica Braće Puhalović 12, Surčin , sa naznakom: Prijava na Oglas (navesti poslove).

Oglas objaviti kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a dostaviti i Ministarstvu

zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave biće obavljen razgovor.

Dom zdravlja “Surčin“ zadržava pravo da raspisani konkurs iz opravdanih razloga poništi ili da ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata.

Poziv na razgovor biće upućen posredstvom dostavljenih kontakt podataka.

Odluka o izboru biće objavljena naoglasnoj tabli Doma zdravlja „Surčin“ od kada teče rok za pravno postupanje po istoj.

Primljeni kandidati će biti lično obaveštavani, a poslata dokumenta neće biti vraćana.

v.d.direktora Doma zdravlja “Surčin“

dr Marko Berak,spec. ginekologije i akušerstva

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

28.04.2023. - 07.05.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Surčin;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Magisterij/specijalizacija
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Magisterij/specijalizacija
Napomena:


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA "SURČIN"


Pregledano: 331 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters