Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sistem administrator u zvanju samostalni savetnik (rukovodilac uže unutrašnje jedinice) Puno radno vreme

na APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU u Novi Sad (Poslato na 03-05-2023)

APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO
U NOVOM SADU

oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, Novi Sad, Sutjeska 3.

II Izvršilačko radno mesto koje se popunjava:

Sistem administrator u zvanju samostalni savetnik (rukovodilac uže unutrašnje jedinice)

III Opis poslova: obavlja poslove koji se odnose na upotrebu informaciono – komunikacionih tehnologija u radu javnog tužilaštva za elektronsku obradu, skladištenje i prenos informacija, a posebno: administracija i održavanje IKT opreme u javnom tužilaštvu, administracija, održavanje i zaštita sistemskog, poslovnog softvera i baza podataka javnog tužilaštva; sprovođenje obuke zaposlenih; održavanje internet prezentacije javnog tužilaštva; administracija pristupa internetu i administracija elektronske pošte (E-mail) u javnom tužilaštvu; administracija i čuvanje projektno-tehničke dokumentacije iz oblasti IKT; izrada i čuvanje sigurnosnih kopija baza podataka, baza elektronskih dokumenata i drugih elektronskih zapisa uz istovremeno evidentiranje svih napravljenih kopija; vođenje informatičkih resursa u javnom tužilaštvu, radi informatičku pripremu za analitiku rada tužilaštva za izradu statističkih izveštaja u elektronskom i papirnom obliku i aktivno učestvuje u kreiranju analitičkih planova u Apelacionom javnom tužilaštvu, prati sprovođenje analitičko-statističkih poslova, vrši implementaciju poslovnog, aplikativnog softvera u okviru PRISS-pravosudnog informacionog sistema Srbije, uključujući baze podataka, njihovu strukturu i načine zaštite, konfiguraciju servera, izrađuje jednostavnije poslovne aplikacije za automatizaciju poslova analitike i statistike rada Apelacionog javnog tužilaštva, izvodi obuku korisnika na ovim poslovnim aplikacijama, izrađuje veb prezentaciju Apelacionog javnog tužilaštva, prati virusne programe na internetu i primenjuje antivirusnu zaštitu, vodi evidenciju informatičkog resursa u okviru PRISS-a.

IV Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti informatike i interneta na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

V Mesto rada: Novi Sad, Ulica Sutjeska broj 3.

VI Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa Komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

1. Opšte funkcionalne kompetencije i to: – organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem pisanog testa, – digitalna pismenost – provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz – sertifikat o poznavanju rada na računaru, – poslovna komunikacija – provera će se vršiti pisanom simulacijom.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije “digitalna pismenost” ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon sačinjavanja izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – informatički poslovi (poznavanje TCP/IP i DNS i serverski operativni sistem, metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka, posedovanje znanja iz oblasti informacione bezbednosti) – provera će se vršiti pisanim putem (test) i usmenim putem, razgovorom sa kandidatom.
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju javnog tužilaštva – Zakon o javnom tužilaštvu, Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima, Zakon o državnim službenicima – provera će se vršiti pisanim putem (test) i usmenim putem, razgovorom sa kandidatom.
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – poznavanje relevantnih propisa iz delokruga radnog mesta – Zakon o informacionoj bezbednosti, Zakon o elektronskoj upravi, Uredba o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – proverava će se vršiti pisanim putem (test) i usmenim putem, razgovorom sa kandidatom.

3. Provera ponašajnih kompetencija: Nakon provere opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija, sprovešće se provera ponašajnih kompetencija (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i lični integritet i upravljanje ljudskim resursima) – provera će se vršiti od strane diplomiranog psihologa, pisanim putem – upitnik i usmenim putem – razgovor sa kandidatom.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Nakon provere ponašajnih kompetencija konkursna komisija će obaviti intervju sa kandidatima, koja podrazumeva razgovor sa kandidatima u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa.

Sve navedene kompetencije komisija će proveravati u roku od četiri meseca računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava na oglas za javni konkurs.

VII Opšti uslovi za zaposlenje: da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (član 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima).

VIII Obrazac prijave za konkurs i dokazi koji se prilažu:
Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu uz tekst konkursa – www.ns.ap.jt.rs ili se može preuzeti u upravi Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, ulica Sutjeska broj 3. Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan.
Obrazac prijave na konkurs u državnom organu sadrži: podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima.
Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, Novi Sad, ulica Sutjeska broj 3.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od 3 (tri) dana od prijema prijave u Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

- Izjava I i II – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

Napomena: Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Potrebno je da kandidat uz prijavu dostavi i pounjene izjave I i II, odnosno da zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, sprovešće se izborni postupak, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (adrese, brojeve telefona ili e-mail adrese) koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija, kao i intervju sa Konkursnom komisijom, obaviće se u prostorijama Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, ulica Sutjeska broj 3, na 5 spratu, dok će se provera ponašajnih kompetencija obaviti u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Novi Sadu, u Novom Sadu, ulica Alberta Tome broj 2, od strane diplomiranog psihologa.
Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje su naveli u svojim obrascima prijave.

X Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: – biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; – original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; – original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; – original ili overena fotokopija diplome ili uverenja kojom se potvrđuje stručna sprema navedena u uslovima za radno mesto; – original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu; – original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); – izjava pod krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; – original uverenja da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane nadležne Policijske uprave, ne starije od 6 meseci); – sertifikat ili drugi dokazi o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje isti); – Obrazac 1 – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

Navedene dokaze kandidati mogu dostaviti uz prijavu sami, a sve u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, odnosno opštinskim upravama kao povereni poslovi), kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

XI Rok za podnošenje ostalih dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. U slučaju da kandidati u ostavljenom roku ne dostave ostale dokaze, koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, 21000 Novi Sad, Ulica Sutjeska broj 3, sa naznakom “Javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta sistem administrator“.

XII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, 21000 Novi Sad, Ulica Sutjeska broj 3, sa naznakom „Javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta sistem administrator”.

XIV Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu (www.ns.ap.jt.rs) prema šiframa njihove prijave.
Kandidate koji uspešno završe pisanu proveru opštih funkcionalnih kompetencija, Konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatima.
Izborni postupak sprovešće se u prostorijama Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, ulica Sutjeska broj 3, kao i u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Novi Sadu, u Novom Sadu, Ulica Alberta Tome broj 2.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, radnim danima u periodu od 10.00 do 12.00 časova je Nada Bajić Todorović, telefon: 021/4-876-521.

NAPOMENE:

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.ns.ap.jt.rs) i oglasnoj tabli Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – publikaciji „Poslovi“.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.

Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu, mora biti nostrifikovana.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita, prima se na rad, pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Svi dokazi se prilažu na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog tumača.

Obaveštavju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika javnog konkursa.

Izborni postupak biće sproveden bez diskriminacije po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju je imenovala v.f. Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu www.ns.ap.jt.rsPregledano: 526 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters