Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika sa 87,77% radnog vremena, na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposle Puno radno vreme

na OŠ “3. OKTOBAR” u Bor (Poslato na 03-05-2023)

OŠ “3. OKTOBAR”
19210 Bor, 3. oktobar 71
Nastavnik engleskog jezika sa 87,77% radnog vremena, na određeno
vreme, radi zamene odsutne zaposlene preko
60 dana, do njenog povratka sa porodilјkog odsustva
USLOVI: kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi i Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Nastavnik razredne nastave na određeno vreme, radi zamene odsutne
zaposlene preko 60 dana, do njenog povratka sa porodilјkog odsustva
USLOVI: kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi i Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Nastavnik biologije sa 40% radnog vremena, na određeno vreme
radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do njenog povratka sa porodilјkog odsustva
USLOVI: kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi i Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
OSTALO: pored odgovarajućeg obrazovanja kandidat treba: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom; popunjeni prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehn. razvoja; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih ne starije od šest meseci; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu ne starije od šest meseci; uverenje o neosuđivanosti izdato od starne MUP-a. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na adrese koje su naveli u svojim prijavama. Po prijemu rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima konkursna komisija će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Konkursna komisija će sa kandidatima sa liste obaviti razgovor u prostorijama škole, s tim što će kandidati o datumu i vremenu obavlјanja razgovora biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje su naveli u svojim prijavama. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) neće biti razmatrane. Ovaj konkurs se objavlјuje u publikaciji “Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Rok za podnošenje prijavea je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave sa dokazima o ispušenosti uslova slati na gore navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “3. OKTOBAR”


Pregledano: 595 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters