Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent na određeno vreme do kraja školske 2022/2023. godine, odnosno do 31.08.2023. god Puno radno vreme

na OŠ “VUK KARADžIĆ” u Bor (Poslato na 03-05-2023)

OŠ “VUK KARADžIĆ”
19210 Bor, Moše Pijade 6
Pedagoški asistent na određeno vreme do kraja školske
2022/2023. godine, odnosno do 31.08.2023. godine
USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisans odrsdbom čl. 139 Zakona o osnovama sistema obračovanja i vaspitanja: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje: najmanje IV stepen stručne spreme, da zna romski jezik (za pedagoškog asistenta), završen program obuke za pedagoškog asistenta; 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu siosobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bszuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri messca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivnčiih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečiosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državlјanstvo Rspublike Srbije; 5. da znaju srpski jszik i jszik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 1, 3)-5) podnose se uz prijavu na konkurs a dokaz o ispunjenosti uslova iz tač. 2) pre zaklјučenja ugovora o radu.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične intsrnet strane Ministarstva prosvete, kao i (origiial ili overene kopnje): dokaz o stručnoj spremi; dokaz o završenoj obuci za pedagoškog asistenta; dokaz o poznavanju romskog jezika; uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6
messci); očitanu ličnu kartu (ili fotokopiju ličns karts bez čitača); dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela nabrojana u tački 3 (uversnje iz kaznene evidencije MUP-a, ne starije od 6 meseci). Rok za prijavlјivanje na konkure je 8 dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Konkurs sprovodi konkursna komisija koja će biti imenovana od strans direktora škole, shodno i u rokovima propisanim odredbom čl. 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a svi kandidati u prijavi treba da navedu kontakt telefon. Prijave dostaviti lično kod sekretara škole ili poslati poštom na adresu: OŠ “Vuk Karadžić“, 19210 Bor, Moše Pijade 6, sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto pedagoškog asistenta”. Za sve dodatne informacije, obratiti se mejlom na osvukkaradzicbor@gmail.com.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 685 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters