Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “PRVI SRPSKI USTANAK” u Aranđelovac (Poslato na 03-05-2023)

OSNOVNA ŠKOLA “PRVI SRPSKI USTANAK”
34300 Aranđelovac
Orašac, Orašački put 293 tel. 034/6709-090
Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Kandidat da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140, 141, 142 i 143 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Kandidat treba da ispunjava sve uslove za prijem u radni odnos iz čl. 139 stav 1, 140, 141, 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U postupku odlučivanja o izboru kandidata vrši se prethodna provera psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka, na koju se upućuju kandidati koji su izabrani u uži izbor. Kandidati popunjavaju formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete Republike Srbije. Uz odštampani prijavni formular kandidati obavezno podnose sledeće dokaze da bi se prijava smatrala potpunom: dokaz o odgovarajućem obrazovanju-diploma odgovarajućeg stepena i vrste obrazovanja (lica sa zvanjem master dostavlјaju i diplomu osnovnih akademskih studija) - overena fotokopija; dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje-ne starije od 6 meseci-original; uverenje o državlјanstvu izdat na propisanom obrascu sa hologramom-overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih izdat na propisanom obrascu sa hologramom-overena fotokopija; dokaz o poznavanju srpskog jezika - podnosi samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku; biografiju; lekarsko uverenje, podnosi se pre zaklјučenja ugovora o radu. Fotokopije dokumenata moraju biti overene. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijavni formular sa biografijom i konkursom traženim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovna škola “Prvi srpski ustanak”, Orašac, Orašački put 293, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja, sa naznakom “Za konkurs za radni odnos na određeno vreme”. Dostavlјeni podaci obrađivaće se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, u svrhu obrade podataka u konkursu.


Pregledano: 621 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters