Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor fizičkog vaspitanja za 30% norme, na određeno vreme, do povratka zaposlenog sa bolovanja Pr Puno radno vreme

na GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ” u Vranje (Poslato na 03-05-2023)

GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ”
17500 Vranje, Partizanska 12 tel. 017/431-992, 017/400-835
Profesor fizičkog vaspitanja
za 30% norme, na određeno vreme, do povratka zaposlenog sa bolovanja Profesor psihologije za 20% norme, do povratka zaposlene sa odsustva radi nege deteta
USLOVI: kandidat mora da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018 i 6/20 - dalјe Zakon i 129/2021) i važećim Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br 15/2013, 11/2016, 2/2017, 13/2018 i Prosvetni glasnik br 04/2022) i to da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena – master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, i to: 1) studije drugog stepena iz oblasti iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti pedagoških nauka, uz završene studije drugog stepena-master iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, kao i visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005 godine; da ima psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju najmanje od 3 meseca, kao i krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičstekao obrazovanje na srpskom jeziku (potvrda, uverenje ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje) dostavlјa samo izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Osim navedenog, kandidati dostavlјaju i ostala dokumenta od značaja za odlučivanje, i to izvod iz matične knjige rođenih (na obrascu sa trajnom važnošću, fotokopija ili original) i kraću radnu biografiju. Po završetku konkursa primlјena dokumentacija se ne vraća kandidatu. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podneta u roku utvrđenom u konkursu, kao i prijava koja je predata preporučenom poštom, u kom slučaju se kao dan prijema računa dan kada je pošta primila pošilјku, a kada poslednji dan za podnošenje prijave pada u nedelјu ili dane državnog praznika, rok za prijavu pomera se za sledeći radni dan, dok se potpunom prijavom smatra prijava koja u prilogu sadrži dokumenta kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove za izbor u skladu sa Zakonom i ovim konkursom. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijava se može podneti u prostorijama škole ili predati preporučenom poštom, na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkursnu komisiju”. Informacije o konkursu mogu se dobiti telefonom na broj: 017/431-992 ili 017/400-835.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ”


Pregledano: 1404 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters