Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka zaposlenog s Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „ČAROLIJA” u Vršac (Poslato na 03-05-2023)

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„ČAROLIJA”
26300 Vršac, Đure Jakšića 3
Sekretar
na određeno vreme, radi zamene odsutnog
zaposlenog preko 60 dana, do povratka zaposlenog sa bolovanja
USLOVI: U radni odnos može biti primlјen kandidat koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos, propisanim Zakonom, u skladu sa čl. 140 st. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 19/18, 10/19, 6/20 i 129/21). Posebni uslovi za obavlјanje poslova sekretara su visoko obrazovanje iz oblasti pravnih nauka na studijama drugog stepena kojima se stiče odgovarajuće visoko obrazovanje (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „ Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; potpisanu biografiju kandidata; dokaz o stečenom obrazovanju (overeni prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenja); dokaz o državlјanstvu Republike Srbije (original / overena kopija, uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci); fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original / overena kopija uverenja o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci). Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Danijela Francija, referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove, kontakt telefon: 013/831-700. Prijave treba slati na adresu: Predškolska ustanova „Čarolija” Vršac, Đure Jakšića 3.


Pregledano: 1649 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters