Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik uporednog klavira na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, sa 70% radnog vre Puno radno vreme

na MUZIČKA ŠKOLA “JOSIF MARINKOVIĆ” u Vršac (Poslato na 04-05-2023)

MUZIČKA ŠKOLA “JOSIF MARINKOVIĆ”
26300 Vršac, Trg pobede 4 tel. 013/834-581, 834-967
Nastavnik uporednog klavira na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, sa 70% radnog vremena
USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće zakonske uslove: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. nastavnik uporednog klavira: (1) diplomirani muzičar, usmerenje pijanista ili muzički pedagog; (2) diplomirani muzičar - pijanista; (3) diplomirani muzičar - orgulјaš; (4) diplomirani muzičar - čembalista; (5) akademski muzičar pijanista; (6) akademski muzičar orgulјaš; (7) akademski muzičar čembalista; (8) master muzički umetnik, profesionalni status - klavirista, orgulјaš ili čembalista; (9) master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički pedagog; (10) diplomirani klavirista; (11) profesor solfeđa i muzičke kulture; (12) profesor muzike; (13) profesor muzičkog vaspitanja; (14) diplomirani muzičar – profesor solfeđa. 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje. 4. da imaju državlјanstvo Republike Srbije. 5. da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Uz prijavu kandidati prilažu: formular za prijavu na konkurs (skida se sa sajta Ministarstva), biografiju-CV, dokaz o odgovarajućem obrazovanju, dokaz da nije kažnjavan (za dela iz tačke 3 iz policije, ne starije od 2 meseca), uverenje o državlјanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci, dokaz o znanju srpskog jezika (diploma srednje škole), ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije bilo na srpskom, izvod iz matične knjige rođenih, fotokopiju lične karte (ili odštampanu, ako je čipovana). Dokaz iz tačke 1, 3-5 podnose kandidati, dok dokaz iz tačke 2 konkursa podnosi samo izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Sva priložena dokumenta moraju biti originalna ili overene fotokopije kod notara. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati putem pošte na adresu: Muzička škola “Josif Marinković” Vršac, Trg pobede 4.


Skoro postavljeni poslovi MUZIČKA ŠKOLA “JOSIF MARINKOVIĆ”


Pregledano: 840 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters