Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj ambulanti u Kabinetu za psihosomatsku medicinu u Ode Puno radno vreme

na KBC "Bežanijska kosa"-Beograd u Beograd (Poslato na 15-05-2023)

Na osnovu člana 7-9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Sl. glasnik RS» br. 96/19 i 58/20 – Aneks 1), člana 24-27 i člana 192 Zakona o radu („Sl. glasnik RS 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Odluka US, 113/2017 i 95/18“), člana 23 Statuta KBC „Bežanijska kosa“-Beograd i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za zasnivanje radnog odnosa u KBC „Bežanijska kosa“-Beograd broj 1149/8 od 24.02.2021. godine, raspisujem sledeći

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 1 doktora medicine specijaliste u specijalističkoj ambulanti u Kabinetu za psihosomatsku medicinu u Odeljenju za specijalističko konsultativne preglede (specijalista psihijatrije),

za rad na određeno vreme a radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog i po osnovu radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani izvršenjem određenog posla odnosno nastupanjem određenog događaja (nemogućnosti organizacije rada usled deficita kadra) u skladu sa tačkom 4. alineja 3 Kadrovskog plana za 2023. godinu a najduže do 24 meseca, sa punim radnim vremenom i probnim radom od 3 meseca

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za doktora medicine specijalistu psihijatrije su:

medicinski fakultet
položen stručni ispit
završena specijalizacija iz oblasti psihijatrije

Kriterijumi:

odbranjen završni rad iz uže specijalizacije
odbranjena doktorska teza
odbranjen završni magistarski rad ili završni rad akademskih specijalističkih studija
ocena na razgovoru (intervju)

Opis posla:

Pored poslova svoje specijalnosti obavlja i sledeće poslove:

obavlja samostalno i u timu, radnoj i ekspertskoj grupi, poslove i zadatke doktora medicine – specijaliste za koje je osposobljen u toku studija,
realizuje specijalističke, dijagnostičko-terapeutske intervencije,
obavlja specijalističko konsultativne preglede i konzilijarne preglede,
vrši konsultativne preglede hospitalizovanih pacijenata na odeljenjima KBC-a i učestvuje u njihovom lečenju,
radi po rasporedu u specijalističkim ambulantama u okviru rada odseka,
obavlja složene dijagnostičke i terapijske radnje i preduzima sve medicinske mere iz oblasti svoje specijalnosti,
sačinjava za pacijenta opširan specijalistički izveštaj sa svim neophodnim podacima (dalja terapija, potrebna dodatna ispitivanja, termin ponovne kontrole),
po potrebi učestvuje u vizitama,
u slučaju potrebe prati ugroženog bolesnika u trasportu do drugih ustanova,
učestvuje u radu konzilijuma, po pozivu prezentuje konzilijumu dijagnoze bolesnika,
dužan je da u svom radu primenjuje pravila medicinske struke i medicine zasnovane na dokazima, opisane u najnovijim uDžbenicima, priručnicima i vodičima dobre kliničke prakse, kao i postupke pribavljanja saglasnosti pacijenta pre sprovođenja procedure u dijagnostici i lečenju,
dužan je da se u svom radu, pored procedura i uputstava Dobre Kliničke Prakse, pridržava zakonskih, etičkih, i drugih standarda koji se odnose na zdravstvenu delatnost,
učestvuje u pripremi i sačinjavanju periodičnih i godišnjih izveštaja o radu,
učestvuje u izradi plana stručnog usavršavanja zaposlenih,
dužan je da primenjuje standarde i propise zaštite životne i radne sredine i propise zaštite na radu, a radi smanjenja rizika po sopstveno i zdravlje drugih zaposlenih,
dužan je da primenjuje obavezujuća uputstva zdravstvenog osiguranja koje finansira zdravstvenu delatnost institucije,
odgovoran je za dokumentaciju koja je nastala u izvršavanju poslova radnog mesta, kao i za dokumentaciju koju koristi u radu,
dužan je da se u svom radu pridržava procedura i uputstava predviđenih sistemom kvaliteta,
obavlja i druge poslove za koje je edukovan po nalogu neposrednog rukovodioca – šefa odseka odnosno načelnika odeljenja.
Za svoj rad odgovoran je šefu odseka, odnosno načelniku odeljenja.

Komisija zakazuje termin razgovora sa kandidatima ili ocenjivanje kandidata na način u skladu sa stavom 2. člana 7. Pravilnika. Ako Komisija, umesto razgovora, utvrdi drugi način ocenjivanja kandidata u skladu sa stavom 2. člana 7, u zapisnik se unose dobijeni rezultati testiranja, provere praktičnog znanja, provere sposobnosti ili veština, a sve u okviru utvrđenog broja bodova – ocena na razgovoru.

Zaintresovani kandidati podnose ISKLjUČIVO PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE (e-maila) ISKENIRANE – neoverene fotokopije:

prijavu sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i OBAVEZNO e-mail adresom,
fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu,
fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
fotokopiju diplome o završenom specijalističkom ispitu,
fotokopiju diplome o završenoj užoj specijalizaciji (ukoliko je imaju),
fotokopiju dokaza: o završenom doktoratu, magisterijumu, akademskim specijalističkim studijama (ukoliko ih imaju),
fotokopiju licence ili rešenja o upisu u Lekarsku komoru Srbije,
fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime),

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na određeno vreme, pre sklapanja Ugovora o radu, mora dostaviti:

neoverene fotokopije: dokaza o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatit B – u 2 primerka (ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji, neophodno je da uradi analizu prisustva antitela i rezultat dostavi sa dokumentacijom – u 2 primerka); overene fotokopije: diplome o zavrešnom Medicinskom fakultetu; uverenja o položenom stručnom ispitu; specijalističke diplome; diplome o završenoj užoj specijalizaciji (ukoliko je imaju); licence ili rešenja o upisu u imenik Lekarske komore Srbije; dokaz o odbranjenom završnom magistarskom radu, završnom radu akademskih specijalističkih studija i odbranjenoj doktorskoj tezi ukoliko ih kandidat ima; fotokopije: odjave na prethodnog osiguranja – MA obrazac; fotokopiju lične karte u 3 primerka ukoliko je bez čipa (ukoliko je sa čipom poneti je sa sobom); fotokopiju kartice tekućeg računa; karticu zdravstvenog osiguranja radi usaglašavanja u nadležnom RFZO-u; radnu knjižicu ukoliko je poseduje (zbog izračunavanja staža kao i minulog rada), kao i listing iz PIO ukoliko je ostvario staž osiguranja pre zasnivanja radnog odnosa (koji nije evidentiran u radnoj knjižici ili istu ne poseduje) i lekarski faksimil ukoliko ga poseduje.

Prijave na konkurs kandidati podnose ISKLjUČIVO putem elektronske pošte sa svim elementima koji su zahtevane konkursom, na e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs.

Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom (subject) “Prijava na konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za: 1 doktora medicine specijaliste u specijalističkoj ambulanti u Kabinetu za psihosomatsku medicinu u Odeljenju za specijalističko konsultativne preglede (specijalista psihijatrije)“.

Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane.

Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora kandidata za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odsek za pravne i kadrovske poslove KB Centra, u cilju sprovođenja postupka zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se ne mogu koristiti.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti na telefon 011/20-95-605.

VD Direktora kliničko-bolničkog centra Doc. dr Marija Zdravković

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

12.05.2023. – 20.05.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Zemun;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Magisterij/specijalizacija
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Magisterij/specijalizacijaSkoro postavljeni poslovi KBC "Bežanijska kosa"-Beograd


Pregledano: 221 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters