Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za finansijskoračunovodstvene poslove Puno radno vreme

na GIMNAZIJA “SVETOZAR MARKOVIĆ” u Jagodina (Poslato na 17-05-2023)

GIMNAZIJA “SVETOZAR MARKOVIĆ”
35000 Jagodina
Slobodana Penezića Krcuna 1
Referent za finansijskoračunovodstvene poslove
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl.glasnik RS”br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021) i to: da ima odgovarajuće obrazovanje shodno članu 25 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Gimnaziji”Svetozar Marković” u Jagodini: srednje obrazovanje, četvrti stepen, ekonomski tehničar; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi. Uz prijavu kandidati su dužni da dostave: kratku biografiju, diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju (original ili overena kopija), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), dokaz o neosuđivanosti - ne stariji od 6 meseci (ovaj dokument izdaje MUP-policijska uprava), uverenje o državlјanstvu (original ne stariji od 6 meseci ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu; dokaz o znanju srpskog jezika (ako kandidat prilaže diplomu o završenom školovanju na srpskom jeziku ne treba da dostavlјa dodatne dokaze za ovaj uslov). Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave se podnose na adresu: Gimnazija ”Svetozar Marković”, 35000 Jagodina, Slobodana Penezića Krcuna 1. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA “SVETOZAR MARKOVIĆ”


Pregledano: 1203 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters