Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar-majstor održavanja Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“ u Doljevac (Poslato na 22-05-2023)

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jediniica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020-Aneks), člana 21. Statuta Doma zdravlja ‘’Doljevac’’, u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-64/2022-02 od 25. februara 2022. godine i Odlukom direktora Doma zdravlja „Doljevac“ iz Doljevca broj: 354/2023 od 18. maja 2023. godine, raspisuje se:

O G L A SZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA, NAJDUŽE DO 30. SEPTEMBRA 2023. godine, za radno mesto:Domar/majstor održavanja – 1 (jedan) izvršilac u Službi za pravne, ekonomske – finansijske i tehničke poslove Doma zdravlja „Doljevac“Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Odluka US, 113/2017 i 95/2018-Autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja ,,Doljevac“ iz Doljevca.

Opis poslova za navedeno radno mesto je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja „Doljevac“, i to: „obavlja preglede objekta, vrši kontrolu ispravnosti instalacija, protivpožarnih sistema, uređaja, opreme, aparata i sredstava; održava u ispravnom stanju osnovna sredstva i invenatar i odgovara za njihovo nesmetano funkcionisanje (zanatsko održavanje instalacija,uređaja,objekata i opreme); obavlja sve popravke po nalogu načelnika službe, posebno popravke iz struke za koju je kvalifikovan (zamena jednostavnih sklopova, rezervnih delova, priključaka, uložaka i pogonskih delova, ulja, maziva i sl.),preventivno pregleda i nadzire rad instalisanih jednostavnih sistema i predlaže popravku ili zamenu aparata ili delova aparata koji nisu za dalju upotrebu; priprema objekte, opremu i instalacije za rad; obaveštava nadležne službe o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama; pušta opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlja na kraju operativnog rada ili u slučaju poremećaja ili kvara; prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje; obavlja redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija prema planu održavanja; trebuje materijal potreban za rad i vodi računa o racionalnoj potrošnji; vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama; primenjuje utvrđene procedure u radu; primenjuje propisane mere i utvrđene procedure za bezbedan i zdrav rad; stručno se usavršava kroz sve vidove stručnog usavršavanja; učestvuje u radu komisija ili drugih radnih tela i timova; obavlja poslove kojima je neposredno zadužen radi sprovođenja propisa; po potrebi obavlja i druge poslove u okviru svoje struke, znanja i sposobnosti stečenih radom ili edukacijama, po nalogu načelnika ili direktora kojima odgovara za svoj rad“.

USLOVI za zasnivanje radnog odnosa:

- srednje obrazovanje tehničkog smera (IV/V stepen);

- najmanje 3 godine radnog iskustva;

- vozačka dozvola ,,B” kategorije.

Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:

- original ili overenu fotokopiju diplome,

- original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,

- original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih (kod promene prezimena)

- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopiju radne knjižice i ugovora o radu),

- fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu,

- kratku biografiju.

Potrebno je da kandidati dostave i uverenje nadležnog PIO fonda o stažu osiguranja.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, najduže do 30. septembra 2023. godine. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i iste obrađuje nadležna služba za kadrove u Domu zdravlja „Doljevac“.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati neposredno, lično u Domu zdravlja „Doljevac“, ili poslati poštom na adresu: Dom zdravlja „Doljevac“ ulica dr Mihajla Timotijevića broj 6, 18410 Doljevac, sa naznakom „Prijava za konkurs - DOMAR/MAJSTOR ODRŽAVANjA - NA ODREĐENO VREME SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA, NAJDUŽE DO 30. SEPTEMBRA 2023. GODINE“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na veb sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Doma zdravlja Doljevac.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“

Direktorka, dr Vesna Zlatanović Mitić

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

22.05.2023. - 30.05.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Doljevac;
Radno iskustvo:

Više od 3 godine
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Zanatske usluge
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Napomena:


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“


Pregledano: 272 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters