0

Aplikacija

Pedagog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA “RAŠКA” u Raška (Poslato na 24-05-2023)

OSNOVNA ŠКOLA “RAŠКA”
36350 Raška, Omladinski centar 3
Pedagog
USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 i 129/21) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“ broj 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22.2/22, 5/22, 6/22, 15/22 i 16/22) (dokaz koji se dostavlja: overena fotokopija diplome); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dokaz koji se dostavlja: uverenje izdato od strane MUP-a ne starije od 6 meseci); da ima državljanstvo Republike Srbije (dokaz koji se dostavlja: državljanstvo ne starije od 6 meseci); da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz koji se dostavlja: overena fotokopija diplome). Dokazi o ispunjenosti uslova dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Odštampane prijave (prijavni formular se popunjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i potrebnu dokumentaciju poslati na adresu OŠ „Raška” ulica Omladinski centar 3, 36350 Raška, ili predati sekretarijatu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.


Pregledano: 110 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters