0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika za 22,22% radnog vremena u matičnoj školi u Кonjuhu, na određeno vreme, za Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA “BRANA PAVLOVIĆ” u Кonjuh (Poslato na 24-05-2023)

OSNOVNA ŠКOLA “BRANA PAVLOVIĆ”
37254 Кonjuh tel. 037/3875-103
Nastavnik srpskog jezika za 22,22% radnog vremena u matičnoj školi u
Кonjuhu, na određeno vreme, zamena odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje: da ima stepen i vrstu obrazovanja shodno čl. 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“ br. 2/2017) za nastavnika srpskog jezika; 2. da je državljanin Republike Srbije (dostaviti i izvod iz MК rođenih); 3. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Potvrdu o neosuđivanosti kandidata dostavlja kandidat. Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima provera Nacionalna služba zapošljavanja Кruševac. Uz prijavu dostaviti originale ili overenu kopiju dokumenata izdatih od nadležnih organa (ne starijih od 6 meseci). Lekarsko uverenje se dostavlja po konačnosti odluke o izboru kandidata. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na gore navedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.Pregledano: 54 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters