0

Aplikacija

Nastavnik zdravstvene nege za izvođenje teorije i vežbi iz predmeta zdravstvena nega na mađarskom na Puno radno vreme

na SREDNJA MEDICINSКA ŠКOLA u Senta (Poslato na 24-05-2023)

SREDNJA MEDICINSКA ŠКOLA
24400 Senta, Glavni trg 12
Nastavnik zdravstvene nege za izvođenje teorije i vežbi iz predmeta zdravstvena nega
na mađarskom nastavnom jeziku, na određeno vreme
USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1. ima odgovarajuće obrazovanje po Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Sl. glasnik RS–prosvetni glasnik” br. 4/2022) članu 4 tačka 23) podtačka 1), 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za to koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Rebulike Srbije; 5. zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (tj. mađarski jezik). Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i poveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunnjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3) -5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, dokaz o državljanstvu Republike Srbije uverenje o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, uverenje o nekažnjavanju, dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (kad se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine tj. mađarski jezik). Кandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Кandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti razmatranje. Prijave treba poslati na adresu: Senta 24400, Glavni trg 12. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na zameni: Erdeg Andrea, tel. 024/817-177.


Skoro postavljeni poslovi SREDNJA MEDICINSКA ŠКOLA


Pregledano: 32 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters