0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OŠ „SVETI SAVA” u Kikinda (Poslato na 24-05-2023)

OŠ „SVETI SAVA”
23300 Кikinda, Nemanjina 27b e-mail: skola@svetisava.edu.rs
Nastavnik razredne nastave
USLOVI: pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih u članu 24 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113 i 95/18 - autentično tumačenje), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 dr. zakon, 10/2019, 27/2018-dr. zakon, 6/2020 i 129/2021): 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik” 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 i 16/2022); 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Кandidati popunjavaju prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete), a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Dokazi o ispunjavanju uslova: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, original / overena kopija diplome, original / overena kopija uverenja o državljanstvu, original / overena kopija (ne starija od 6 meseci) uverenja o neosuđivanosti, dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno vaspitni rad ukoliko je neophodan (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku). Dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Mesto rada: Кikinda. Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nakon utvrđene ispunjenosti uslova kandidata za prijem u radni odnos kandidati, koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Po dostavljenom izveštaju sa kandidatima će se obaviti razgovor i doneti rešenje o izboru. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu Tatjana Кnežević, sekretar 0230/500-774. Prijave se podnose na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SVETI SAVA”


Pregledano: 157 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters