0

Aplikacija

Nastavnik grafičke grupe predmeta u posebnim uslovima, za zanimanje knjigovezac, ... Puno radno vreme

na ŠКOLA SA DOMOM ZA UČENIКE OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA “11. MAJ” u Jagodina (Poslato na 24-05-2023)

ŠКOLA SA DOMOM ZA UČENIКE OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA
“11. MAJ”
Jagodina, Slavke Đurđević 8 tel. 035/8223-204
e-mail: skolazagluve035@mts.rs
Nastavnik poljoprivredne grupe predmeta u posebnim uslovima, za zanimanje pekar
USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 139 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021), i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa članom 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i članom 3 Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u srednjim školama koji ostvaruju nastavne planove i programe za nagluve i gluve učenike („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 1/1997, 9/1998, 24/2004 i 2/2009); 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivana za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu saankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik (ukoliko je obrazovanje stečeno na stranom jeziku). Dokazi o ispunjenosti uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2) koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.
Nastavnik grafičke grupe predmeta u posebnim uslovima, za zanimanje knjigovezac
USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 139 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021), i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa članom 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i članom 6 Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u srednjim školama koji ostvaruju nastavne planove i programe za nagluve i gluve učenike („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 1/1997, 9/1998, 24/2004 i 2/2009); 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivana za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu saankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik (ukoliko je obrazovanje stečeno na stranom jeziku). Dokazi o ispunjenosti uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2) koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.
Nastavnik praktične nastave u posebnim uslovima, za zanimanje ženski frizer
USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 139 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021), i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa članom 140, 141 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i članom 10. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u srednjim školama koji ostvaruju nastavne planove i programe za nagluve i gluve učenike („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 1/1997, 9/1998, 24/2004 i 2/2009); 2) kandidati sa srednjim obrazovanjem moraju da imaju položen specijalistički, odnosno majstorski ispit i petogodišnje radno iskustvo u struci; 3) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 4) da nisu osuđivana za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu saankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 5) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 6) da znaju srpski jezik (ukoliko je obrazovanje stečeno na stranom jeziku). Dokazi o ispunjenosti uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2) koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.
Nastavnik likovne kulture u posebnim uslovima
sa 70% radnog vremena
USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 139 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021), i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa članom 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa članom članom 5. Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 17/2018 i 6/2020) i u skladu sa članom 3 stav 1 tačka 4) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj skoli („Sl glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 i 17/2021); 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivana za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik (ukoliko je obrazovanje stečeno na stranom jeziku). Dokazi o ispunjenosti uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2) koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.
Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima - nemački jezik sa 80% radnog vremena
USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 139 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021), i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa članom 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa članom 3 stav 2. i članom 5. Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 17/2018 i 6/2020) i u skladu sa članom 3 stav 1 tačka 3 podtačka 1) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj skoli („Sl glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 i 17/2021); 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivana za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu saankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik (ukoliko je obrazovanje stečeno na stranom jeziku). Dokazi o ispunjenosti uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2) koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.
Referent za finansijsko - računovodstvene poslove u posebnim uslovima
sa 50% radnog vremena
USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 139 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje: srednje obrazovanje u području rada Ekonomija, pravo i administracija, u skladu sa Uredbom o katalogom radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl glasnik RS”, br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018) i čl. 49. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Školi sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11. MAJ” Jagodina; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivana za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu saankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik (ukoliko je obrazovanje stečeno na stranom jeziku). Dokazi o ispunjenosti uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2) koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.
OSTALO: kandidati, uz popunjen prijavni formular koji se anlazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na adresi: http://www. mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR -ZA -КONКURISANjE.doc prilažu i: kraću biografiju; dokaz o vrsti i stepenu stručne spreme (diplomu i dodatak diplomi); uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o neosuđivanosti pribavljeno od strane nadležnog organa MUP-a (izdato posle objavljivanja konkursa); dokaz o znanju srpskog jezika, odnosno jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (diploma izdata na srpskom jeziku, odnosno dokaz o znanju srpskog jezika koji je izdala ovlašćena institucija). Svi navedeni dokazi koji se dostavljaju uz prijavu moraju biti u originalu ili overenom prepisu. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa isključivo poštom, na adresu: Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11. MAJ”, 35000 Jagodina, Slavke Đurđević 8, sa naznakom „Za konkurs”. U skladu sa članom 154 st. 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs, Кonkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na proveru psihološke sposobnosti za rad sa učenicima, koju vrši nadležna služba zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 326 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters