0

Aplikacija

Defektolog vaspitač u domu učenika u posebnim uslovima, na određeno vreme radi zamene odsutnog zapo Puno radno vreme

na ŠКOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE SA DOMOM „SVETI SAVA” u Umka (Poslato na 24-05-2023)

ŠКOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE SA DOMOM
„SVETI SAVA”
11260 Umka, Milije Stanojlović 30 tel. 011/8026-856
Defektolog vaspitač
u domu učenika u posebnim uslovima, na
određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane članom 139 .Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i to: 1) odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 1 i 2, člana 141 i člana 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/18 - dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon 6/2020 i 129/2021 - dalje Zakon) 1) da je stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije): (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; da ima stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa članom 9 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 17/2018 i 6/2020); obavezno obrazovanje lica iz člana 140 Zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Nastavnik koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz čl. 142 st. 1 Zakona. Кandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 st. 1 Zakona obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov polaganja ispita za licencu. 2) Ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - deo Novo na sajtu), biografiju (CV), dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overen prepis (kopiju) diplome ili uverenja o završenom obrazovanju - ne starije od 6 meseci), uverenje o neosuđivanosti - izvod iz kaznene evidencije, pribavlja kandidat u Ministarstvu unutrašnjih poslova nadležne policijske uprave (ne starije od 6 meseci, original ili overena kopija), uverenje o državljanstvu (overena kopija ili original-da nije starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija da nije starije od 6 meseci). Dokaz o znanju srpskog jezika, dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku; overena fotokopija jeste fotokopija originalnog dokumenta koja se overava kod javnog beležnika. Izuzetno, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao poverenim poslovima. Lice koje dostavi neoverene kopije smatraće se da je dostavilo nepotpunu dokumentaciju. Blagovremenom prijavom smatraće se ona prijava koja je predata u roku utvrđenim konkursom. Potpunom prijavom smatraće se ona prijava koja u prilogu sadrži dokumenta kojim kandidat dokazuje da ispunjava uslove označene u konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Кandidati čije prijave su blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi koji ispunjavaju uslove upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakt telefone koje su naveli u prijavama. Podaci koji se prikupljaju biće iskorišćeni isključivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018). Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključivanja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Prijave na konkurs slati na adresu: Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Sveti Sava” Milije Stanojlović 30 11260 Umka, sa naznakom „Za konkurs za radno mesto vaspitač u domu učenika u posebnim uslovima”.


Pregledano: 127 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters