0

Aplikacija

Pedagog na određeno vreme do povratka odsutnog radnika Puno radno vreme

na OŠ “NADEŽDA PETROVIĆ” u Beograd (Poslato na 24-05-2023)

OŠ “NADEŽDA PETROVIĆ”
11070 Novi Beograd, Luja Adamiča 4
Pedagog na određeno vreme do povratka odsutnog radnika
USLOVI: Pored opštih uslova propisanih iz čl. 24 stav 1 Zakona o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi i to: 1. stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete (http: //www.mpn.gov.rs); kratka biografija CV; kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenja o diplomiranju ukoliko diploma nije izdata; overenu kopiju li original uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); uverenje da kandidat nije pravnosnažnom presudom osuđivan za krivično delo iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (navedeno u opštim uslovima konkursa - ne starije od 6 meseci); uverenje o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). U skladu sa članom139 stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Кonkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos. Кandidati koji su izabrani u uži izbor, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave čije kopije dokumenata nisu overene od strane nadležnog organa neće biti uzete u razmatranje. Prijavu uz dokumentaciju, kandidati dostavljaju na gore navedenu adresu (putem pošte), sa naznakom “Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “NADEŽDA PETROVIĆ”


Pregledano: 352 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters