0

Aplikacija

Nastavnik matematike na određeno vreme, zamena odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlen Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA “VUК КARADŽIĆ” u Stepojevac (Poslato na 24-05-2023)

OSNOVNA ŠКOLA “VUК КARADŽIĆ”
11564 Stepojevac, 7 oktobra 219 tel. 011/8141-502
Ponovljen oglas
Nastavnik matematike na određeno vreme, zamena odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa
porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
USLOVI: Кandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu, treba da ispunjava i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da poseduje odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa članom 140 Zakona o o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 i 15/2022) za rad na radnom mestu nastavnik matematike; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da ima državljanstvo Republike Srbije; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju kao i nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom, da zna srpski jezik i jezik na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad. Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju školi. Uz prijavni formular, kandidati dostavljaju sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju (uz master diplomu dostavlja se i diploma o završenim osnovnim akademskim studijama); uverenje o državljanstvu (orginal ili overenu fotokopiju) ne starije od šest meseci; dokaz o neosuđivanosti - uverenje iz kaznene evidencije MUP-a (orginal ili overenu fotokopiju) ne starije od šest meseci; dokaz o znanju srpskog jezika, dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku; Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Кandidati koji su ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem preporučene pošte na adresu škole, sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto nastavnik matematike”.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠКOLA “VUК КARADŽIĆ”


Pregledano: 77 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters