0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave u produženom boravku, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog p Puno radno vreme

na OŠ „BANOVIĆ STRAHINJA” u Beograd (Poslato na 24-05-2023)

OŠ „BANOVIĆ STRAHINJA”
11030 Beograd, Кneza Višeslava 15
Nastavnik razredne nastave u produženom boravku, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje shodno važećem Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, da kandidat ispunjava uslove propisane odredbama člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/20). Uz prijavu dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, kraću biografiju, dokaz o stručnoj spremi – overenu fotokopiju diplome, uverenje o državljanstvu RS (original ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), potvrdu-uverenje o znanju srpskog jezika (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku) i uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela utvrđena u čl. 139 st. 1 tač. 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 526 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters