0

Aplikacija

Nastavnik likovne kulture sa 60% norme, početak radnog angažovanja je septembar 2023. godine Puno radno vreme

na OBRAZOVNO VASPITNI CENTAR „LJUBIVOJE RŠUMOVIĆ SOPOT HILL” u Sopot (Poslato na 24-05-2023)

OBRAZOVNO VASPITNI CENTAR „LJUBIVOJE RŠUMOVIĆ SOPOT HILL”
11450 Sopot, Ljube Davidovića 12 tel. 069/8084-335
e-mail: direktor@sopothill.edu.rs
Nastavnik likovne kulture sa 60% norme, početak radnog angažovanja je septembar 2023. godine
USLOVI: kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja i stručnih saradnika u osnovnoj školi i da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće; za krivična dela primanja i davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se izvodi obrazovno vaspitni rad – engleski jezik nivo B2. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3), 4) i 5) uz kraću biografiju i očitanu ličnu kartu podnose se uz prijavu za konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Кonkursnu dokumentaciju slati poštom na adresu Ljube Davidovića 12, 11450 Sopot ili dostaviti lično uz predhodno zakazan termin na telefon 069/8084-335 ili na imejl adresu: direktor@sopothill.edu.rs
Psiholog
početak radnog angažovanja je septembar
2023. godine

USLOVI: kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja i stručnih saradnika u osnovnoj školi i da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće; za krivična dela primanja i davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se izvodi obrazovno – vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3), 4) i 5) uz kraću biografiju i očitanu ličnu kartu podnose se uz prijavu za konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Кonkursnu dokumentaciju slati poštom na adresu Ljube Davidovića 12, 11450 Sopot ili dostaviti lično uz predhodno zakazan termin na telefon 069/8084-335 ili na imejl adresu: direktor@sopothill.edu.rs.
Profesor razredne nastave izdvojeno odeljenje Beograd - Vračar, početak radnog angažovanja je septembar 2023. godine
USLOVI: kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja i stručnih saradnika u osnovnoj školi i da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće; za krivična dela primanja i davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se izvodi obrazovno – vaspitni rad odnosno da poseduje znanje engleskog jezika i to: čitanje - B2 viši srednji nivo; pisanje - B2 viši srednji nivo; govor – B2 viši srednji nivo. 6) poželjno poznavanje i ruskog jezika. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3), 4) i 5) uz kraću biografiju i očitanu ličnu kartu podnose se uz prijavu za konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Radno mesto je u Beogradu na opštini Vračar u izdvojenom odeljenju Obrazovno vaspitnog centra „Ljubivoje Ršumović – Sopot Hill” a početak radnog angažovanja je septebar 2023. godine. Кonkursnu dokumentaciju slati poštom na adresu Ljube Davidovića 12, 11450 Sopot ili dostaviti lično uz predhodno zakazan termin na telefon 069/8084-335 ili na email adresu: direktor@sopothill.edu.rs.
Profesor razredne nastave
USLOVI: kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja i stručnih saradnika u osnovnoj školi i da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće; za krivična dela primanja i davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se izvodi obrazovno – vaspitni rad odnosno da poseduje znanje engleskog jezika i to: čitanje - B2 viši srednji nivo; pisanje - B2 viši srednji nivo; govor – B2 viši srednji nivo. 6) poželjno poznavanje i ruskog jezika. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3), 4) i 5) uz kraću biografiju i očitanu ličnu kartu podnose se uz prijavu za konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Кonkursnu dokumentaciju slati poštom na adresu Ljube Davidovića 12, 11450 Sopot ili dostaviti lično uz predhodno zakazan termin na telefon 069/ 80 - 84 - 335 ili na imejl adresu: direkor@sopothill.edu.rs.


Skoro postavljeni poslovi OBRAZOVNO VASPITNI CENTAR „LJUBIVOJE RŠUMOVIĆ SOPOT HILL”


Pregledano: 178 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters