Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar u ambulanti – 6 (šest) izvršioca u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“ u Doljevac (Poslato na 06-06-2023)

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jediniica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020-Aneks), člana 21. Statuta Doma zdravlja ‘’Doljevac’’, u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-64/2022-02 od 25. februara 2022. godine, Instrukcijom Ministarstva zdravlja o realizaciji tačke 3. kadrovskih planova zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova broj: 120-01-151/2020-02 od 30. maja 2023. godine koja se produžava do 31. avgusta 2023. godine i Odlukom direktora Doma zdravlja „Doljevac“ iz Doljevca, raspisuje se:

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA, NA ODREĐENO VREME, DO 31. AVGUSTA 2023. godine, za sledeće radno mesto:

medicinska sestra/tehničar u ambulanti – 6 (šest) izvršioca u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa sa kućnim lečenjem i medicinskom negom, hitnom medicinskom pomoći i sanitetskim prevozom
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Odluka US, 113/2017 i 95/2018-Autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka Doma zdravlja “Doljevac“ iz Doljevca.

Opis poslova za navedeno radno mesto je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja „Doljevac“.USLOVI za zasnivanje radnog odnosa:- srednja stručna sprema (IV stepen stručne spreme) medicinske struke opšteg smera;

- položen stručni ispit;

- licenca nadležne komore;

- najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre/tehničara;

- poznavanje informacionih tehnologija, osnova statistike i načina dolaženja do medicinskih informacija upotrebom interneta;

- vozačka dozvola ,,B” kategorije.

Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:

- overenu fotokopiju diplome,

- overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,

- overenu fotokopiju licence nadležne komore,

- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopiju radne knjižice i ugovora o radu),

- fotokopiju lične karte,

- original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,

- original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)

- kratku biografiju.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla do 31. avgusta 2023. godine. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i iste obrađuje nadležna služba za kadrove u Domu zdravlja „Doljevac“.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati neposredno, lično u Domu zdravlja „Doljevac“, ili poslati poštom na adresu: Dom zdravlja „Doljevac“ ulica dr Mihajla Timotijevića broj 6, 18410 Doljevac, sa naznakom „Prijava za konkurs za medicinsku sestru/tehničara“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Na razgovor mogu biti pozvani samo kanditati koji uđu u uži izbor.

DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“

Direktorka, dr Vesna Zlatanović Mitić

Oglas traje od 05.06.2023. do 13.06.2023.godine

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

06.06.2023. - 13.06.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

6
Mesto rada:

Doljevac;
Radno iskustvo:

Više od 6 meseci
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Napomena:


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“


Pregledano: 380 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters