Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja - rukovodilac studentske službe Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA u Beograd (Poslato na 14-06-2023)

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA
11000 Beograd, Bulevar vojvode Bojovića 2 tel. 011/2182-944
Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja - rukovodilac studentske službe
USLOVI: 1) odgovarajuće obrazovanje; na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje pre 10.09.2005.godine; Vrsta obrazovanja iz polјa društvenohumanističkih nauka. 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad; 3) da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državlјanstvo Republike Srbije. Dodatna znanja: znanje engleskog jezika nivo B1; poznavanje rada na računaru. Uslovi za prijem u radni odnos za sva radna mesta dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 1), 3) i 4), sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati dostavlјaju prijavu na Konkurs i potrebnu dokumentaciju iz tačke 1), 3) i 4) i dokaze o poznavanju rada na računaru i radnom iskustvu, zajedno sa prijavom Vazduhoplovnoj akademiji. Uz prijavu na konkurs dostavlјaju se sledeći dokazi: 1) diploma o stečenom visokom obrazovanju ili uverenje ukoliko nije izdata diploma; 2) dokaz iz kaznene evidencije od Ministarstva unutrašnjih poslova da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (da nije stariji od 6 meseci); 3) uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (da nije starije od 6 meseci); 4) biografski podaci (CV); 5) dokaz o promeni prezimena (izvod iz matične knjige venčanih) ukoliko je neki od prethodno navedenih dokaza izdat na drugo prezime (da nije stariji od 6 meseci); 6) dokaz o znanju engleskog jezika nivo B1; 7) dokaz o poznavanju rada na računaru. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad (da nije starije od 6 meseci) izabrani kandidat će dostaviti pre zaklјučenja ugovora o radu. Dokazi se dostavlјaju u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u dalјe razmatranje. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlјa se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Konkurs za Samostalnog stručnotehničkog saradnika za studije i studentska pitanja - rukovodilac studentske službe”, na navedenu adresu Akademije, preporučenom poštom ili neposredno u sekretarijat svakog radnog dana od 11.00 do 15.00 časova. Telefon za informacije: sekretar Želјko Bjelivuk 011/2182-956”.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA


Pregledano: 213 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters