Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor strukovnih studija za obrazovno-naučno polјe Društvenohumanističke nauke, stručna oblast Ek Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA u Beograd (Poslato na 14-06-2023)

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA
Beograd, Bulevar vojvode Bojovića 2
Profesor strukovnih studija za obrazovno-naučno polјe Društvenohumanističke nauke, stručna oblast Ekonomske nauke
USLOVI: Kandidat se bira u zvanje profesora strukovnih studija i zasni radni odnos sa Visokom školom strukovnih studija Vazduhoplovna akademija, koji pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 73/18, 67/19, 6/20 - dr. zakon, 6/20 - dr. zakon, 11/21 - autentično tumačenje i 67/21), i Pravilnikom o izboru i angažovanju nastavnika i saradnika Visoke škole strukovnih studija Vazduhoplovna akademija u skladu sa kojim će biti izvršen izbor prijavlјenih kandidata. Zainteresovani kandidati treba da podnesu prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa, odnosno izbora u odgovarajuće zvanje, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 73/18, 67/19, 6/20 - dr. zakon, 6/20 - dr. zakon, 11/21 - autentično tumačenje i 67/21). Uz prijavu dostaviti: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci), dokaz o ispunjavanju uslova konkursa u pogledu školske spreme-overenu fotokopiju diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi kao i overene fotokopije diploma o prethodno završenim nivoima studija, dokaz nadležnog organa u pogledu neosuđivanosti u smislu člana 72. stava 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 73/18, 67/19, 6/20 - dr. zakon, 6/20 - dr. zakon, 11/21 - autentično tumačenje i 67/21). Prijave na konkurs se mogu dostaviti u roku od 8 dana od dana objavlјivanja Konkursa na internet stranici Visoke škole i objave Konkursa u listu „Poslovi” NSZ. Nepotpune i neblagovremeno podnete prijeve neće se uzeti u obzir. Prijave kandidata sa prilozima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu: Visoka škola strukovnih studija Vazduhoplovna akademija, Bulevar vojvode Bojovića 2, 11158 Beograd, sa naznakom ,,Prijava na konkurs za izbor u zvanje (navesti za koje zvanje se konkuriše i naučnu oblast)”.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA


Pregledano: 572 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters