Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač (sa VII stepenom) 2 izvršioca; Vaspitač (sa VI stepenom) 3 izvršioca Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “PERKA VIĆENTIJEVIĆ” u Obrenovac (Poslato na 28-06-2023)

PREDŠKOLSKA USTANOVA “PERKA VIĆENTIJEVIĆ”
11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 92 tel. 011/8721-283
Vaspitač
(sa VII stepenom)
2 izvršioca
USLOVI: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su utvrđivali visoko obrazovanje u periodu od 10.09.2005. godine do 07.10.2017. godine) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; dozvola za rad (licenca / obaveza polaganja ispita za licencu)
Vaspitač
(sa VI stepenom)
3 izvršioca
USLOVI: visoko obrazovanje na studijima prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i spcijalističke strukovne studije) studijima u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem; dozvola za rad (licenca / obaveza polaganja ispita za licencu).
Medicinska sestra - vaspitač
2 izvršioca
USLOVI: IV stepen stručne spreme, srednja medicinska škola - vaspitački smer - medicinska sestra vaspitač; dozvola za rad (licenca / obaveza polaganja ispita za licencu); sa ili bez radnog iskustva.
Saradnik - medicinska sestra za preventivnu zdrastvenu zaštitu i negu
USLOVI: IV stepen stručne spreme, srednje obrazovanje zdravstvene struke u trajanju od četiri godine; stručni ispit / obaveza polaganja stručnog ispita; sa ili bez radnog iskustva.
Pomoćni radnik u centralnoj kuhinji
USLOVI: osnovno obrazovanje.
Spremačica
USLOVI: osnovno obrazovanje.
OSTALO: U radni odnos može biti primlјeno lice koje pored opštih uslova propisanih u članu 24 Zakona o radu ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o sistematizacijici radnih mesta u PU ”Perka Vićentijević” Obrenovac: ima odgovarajuće obrazovanje; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna jezik srpski jezik. Uz prijavu dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS; biografiju; original ili overena kopija ne starije od 6 meseci, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, original ili kopija ne starije od jedne godine; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija ne starija od šest meseci); uverenje MUP-a, ne starije od 6 meseci, da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, (original ili overena kopija, ne starija od 6 meseci); ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku – uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, original ili overena kopija ne starija od 6 meseci. Kandidati koji su izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima / za rad, koju vrši nadležna služba za zapošlјavanje primenom standardizovanih postupaka. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi ostali dokazi sastavni su deo prijave na konkurs. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa, poštom, na adresu: PU ”Perka Vićentijević”, 11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 92. Sve ostale informacije mogu se dobiti na broj telefona 011/8721-283.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “PERKA VIĆENTIJEVIĆ”


Pregledano: 572 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters