Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije direktora Puno radno vreme

na OŠ “SVETI SAVA” u Bor (Poslato na 28-06-2023)

OŠ “SVETI SAVA”
19210 Bor, Moše Pijade 31 tel. 030/421-688
e-mail: ossvetisavabor@ptt.rs
Nastavnik srpskog jezika na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije direktora
USLOVI: Na osnovu člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. Zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) kandidat mora da ima odgovarajuće visoko obrazovanje visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i tohtudije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgpvarajući predmet, odnosno grupu predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom; popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehn. razvoja; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu; uverenje o neosuđivanosti. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na adrese koje su naveli u svojim prijavama. Po prijemu rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima konkursna komisija će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Konkursna komisija će sa kandidatima sa liste obaviti razgovor u prostorijama Škole, s tim što će kandidati o datumu i vremenu obavlјanja razgovora biti obavešteni na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama. Napomene: neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova slati na gore navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “SVETI SAVA”


Pregledano: 645 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters