Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje redovnog profesora, za naučnu oblast Sociološke nauke, užu naučnu oblast Sociolog Puno radno vreme

na UNIVERZITET U PRIŠTINI FILOZOFSKI FAKULTET u Kosovska Mitrovica (Poslato na 28-06-2023)

UNIVERZITET U PRIŠTINI FILOZOFSKI FAKULTET
38220 Kosovska Mitrovica Filipa Višnjića bb. tel. 028/425-473, 028/425-475
Nastavnik u zvanje redovnog profesora, za naučnu oblast Sociološke nauke, užu naučnu oblast Sociologija Katedra za sociologiju
Nastavnik u zvanje docenta, za naučnu oblast Psihološke nauke, užu naučnu oblast Psihologija
Katedra za psihologiju, na određeno vreme 5 godina
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati za nastavnika treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 74 i 75 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon i 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), članom 139 -153 Statuta Filozofskog fakulteta, Pravilnikom o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Pravilnikom o minimalnim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave: biografiju, overene prepise diploma o stečenim nivoima studija, spisak objavlјenih publikacija, naučnih i stručnih radova, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica i druge dokaze o ispunjenosti uslova konkursa. Kandidati su obavezni da dostave svu potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi na CD-u i PDF formatu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Obaveštenja se mogu dobiti na telefon 028/425-473 i 425-475.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U PRIŠTINI FILOZOFSKI FAKULTET


Pregledano: 219 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters