Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od četiri godine Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “SVETOLIK RANKOVIĆ“ u Aranđelovac (Poslato na 28-06-2023)

OSNOVNA ŠKOLA “SVETOLIK RANKOVIĆ“
34300 Aranđelovac, Milovana Ristića 1 tel. 034/711-235
Direktor
na mandatni period od četiri godine
USLOVI: odgovarajuće visoko obrazovanje propisano članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/201788/2017, 27/2018 – dr. zakon, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021), stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; dozvola za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; obuka i položen ispit za direktora ustanove; najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državlјanstvo Republike Srbije; znanje srpskog jezika - jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi.
OSTALO: kandidat podnosi: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - www.mpn.gov.rs/wp-content/ uploads/2015/.../FORMULAR-ZA-KONKURISANjE; overenu kopiju - prepis diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, u skladu sa odredbom člana 140 Zakona; overenu kopiju-prepis uverenja o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu za nastavnika ili stručnog saradnika; overen prepis ili overenu fotokopiju uverenja o izvršenoj obuci i položenom ispitu za direktora (prijava bez ovog dokaza smatraće se potpunom, a izabrani kandidat biće dužan da u zakonskom roku izvrši obuku i polaže ispit); dokaz o radnom stažu u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja - potvrda izdata nakon objavlјivanja konkursa; dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom (dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o međusobnim pravima i obavezama); uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak ili doneta naredba o sprovođenju istrage, za krivična dela iz člana 139 st. 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave u skladu sa čl. 139 st. 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; uverenje Poverenika za zaštitu ravnoptavnosti da kod kandidata nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje održavlјanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); overenu fotokopiju dokaza o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora o radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika ukoliko kandidat isti poseduje); overenu fotokopiju o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora i ocenu spolјašnjeg vrednovanja, ukoliko se na konkurs prijavlјuje lice koje je prethodno obavlјalo dužnost direktora; dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); radnu biografiju sa kratkim pregledom kretanja u službi i predlogom programa rada direktora Škole. Originali, overeni prepisi ili fotokopije svih dokumenata ne smeju biti stariji od šest meseci. Smatraće se nepotpunom prijava uz koju su priloženi prepisi i kopije isprava koji nisu overeni kod nadležnog organa. Rok za dostavlјanje prijava sa dokazima je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Prijave sa dokazima se dostavlјaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Konkurs za direktora škole”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave i dostavlјena dokumentacija se ne vraćaju. O rezultatima konkursa kandidat će biti obavešten u roku od 8 dana od dana prijema rešenja o imenovanju direktora Škole od strane Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Pregledano: 835 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters